Souhlas subjektu údajů

se zpracováním osobních údajů

Byl/a jsem informován/a o tom, že následující níže uvedené subjekty skupiny Sanofi: 
- sanofi-aventis, s.r.o., se sídlem: Evropská 846/176A, 16000 Praha – Vokovice, Česká republika, IČO: 44848200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spis. zn. C 5968
(dále jen jako “Společnost 1” nebo „Správce 1“),
- Opella Healthcare Czech s.r.o., se sídlem: Evropská 846/176A, 16000 Praha – Vokovice, Česká republika, IČO: 09434496, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spis. zn. C 336268
(dále jen jako “Společnost 2” nebo „Správce 2“),
si přejí zpracovávat níže uvedené osobní údaje (dále jen "Osobní údaje") pro účely uvedené v tomto formuláři níže:
Jméno a příjmení: .................................................................................................................................................
Adresa pracoviště: ................................................................................................................................................
Email: ...................................................................................................................................................................
Mobil: ...................................................................................................................................................................
Telefon: ................................................................................................................................................................

Byl(a) jsem informován(a), že některé z mých Osobních údajů mohly být získány nepřímo prostřednictvím profesionálních databází licencovaných Společnosti 1 a/nebo Společnosti 2 a/nebo skupině Sanofi jinými osobami.
Společnost 1 a Společnost 2 budou shromažďovat mé Osobní údaje prostřednictvím osobních nebo elektronických interakcí s mojí osobou za účelem lepšího porozumění obecným trendům na základě získaných dat (např. analyzovat a předvídat mé preference), lepšího pochopení mých zájmů a preferencí, a personalizace jejich komunikace a interakcí se mnou.
Byl/a jsem informován/a, že tyto Osobní údaje jsou na základě mého níže uvedeného souhlasu používány pro následující účely, zahrnující marketingovou komunikaci o produktech, službách a činnostech Společnosti 1, resp. Společnosti 2 a poskytování personalizovaných farmaceutických informací podle mých preferencí a zájmů: 

 

  Email SMS Whatsapp Telefon  
Souhlasím, že od Společnosti 1 a Společnosti 2 budu získávat marketingovou komunikaci o 
Produkty & Služby          
Souhlasím, že od Společnosti 1 a Společnosti 2 budu získávat
Personalizovaný obsah          

                        
Jsem srozuměn/a s tím, že mé Osobní údaje mohou být sdíleny s dalšími partnery skupiny Sanofi a externími poskytovateli služeb (např. poskytovatelé informačních technologií, výzkumné organizace, marketingové agentury, poskytovatelé služeb IT, apod.), kteří Společnosti 1 a/nebo Společnosti 2 asistují při zpracování mých Osobních údajů (dále jen "Příjemci"). Někteří z těchto Příjemců se mohou nacházet v zemích mimo EHP, které nezajišťují stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako země, ve které se nacházím. Pro takové případy Společnost 1 i Společnost 2 zavedla odpovídající mechanismy na ochranu mých Osobních údajů zahrnující zejména dohody o předávání osobních údajů na základě standardních smluvních doložek Evropské komise. Pro více informací ohledně Příjemců a zemí, do kterých jsou údaje předávány, nebo ohledně implementovaných mechanismů přenosu údajů, mohu kontaktovat Společnost 1 i Společnost 2 zde:
•    online: gdprsk-cz@sanofi.com;
•    poštou: sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a,160 00 Praha 6, resp. Opella Healthcare Czech s.r.o., Evropská 846/176a,160 00 Praha 6.
Moje Osobní údaje jsou přístupné pouze příslušným zaměstnancům Společnosti 1, resp. Společnosti 2 nebo Příjemců v případech opodstatněné potřeby těchto informací a pouze pro účely uvedené výše.
Byl/a jsem informován/a, že mé Osobní údaje mohou být Společností 1, resp. Společností 2 přiděleny ke zpracování pro Správce 1, resp. Správce 2 jinému subjektu mj. v souvislosti s prodejem, vkladem, fúzí nebo jakoukoli právní reorganizací skupiny Sanofi.
Byl/a jsem informován/a o tom, že mám právo odmítnout poskytnutí údajů či podepsání tohoto souhlasu a právo kdykoli svobodně odvolat svůj souhlas. Pokud odmítnu poskytnout údaje, podepsat tento formulář/souhlas nebo odvolám svůj souhlas, beru na vědomí, že mi Společnost 1, resp. Společnost 2 nebudou moci poskytovat informace o svých produktech, službách a činnostech, ani mi nebudou moci poskytnout personalizované farmaceutické informace podle mých preferencí a zájmů. Odmítnutí poskytnutí údajů, podepsání tohoto formuláře/souhlasu nebo odvolání souhlasu však nebudou mít žádné další důsledky, neboť poskytnutí tohoto souhlasu je zcela dobrovolné.
Byl/a jsem informován/a, že Společnost 1, resp. Společnost 2 budou zpracovávat mé Osobní údaje pro tyto účely, dokud neodvolám svůj souhlas se zpracováním mých Osobních údajů pro výše uvedené účely. Jsem rovněž srozuměn/a s tím, že mé Osobní údaje mohou být uchovávány i po této době v archivním režimu, aby byl/a Společnost 1, resp. Společnost 2 schopna plnit své povinnosti vyplývající z platných právních předpisů.
Byl/a jsem informován o tom, že mám právo (i) na přístup ke svým Osobním údajům, (ii) žádat o jejich opravu nebo odstranění, (iii) uplatňovat vůči Společnosti 1, resp. Společnosti 2 právo na výmaz mých Osobních údajů ("právo být zapomenut" ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů), stejně tak jako (iv) právo na přenositelnost údajů a právo na omezení zpracování v rozsahu povoleném platnými právními předpisy. 
Byl/a jsem také informován/a, že mám právo kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním mých Osobních údajů pro výše uvedené účely. V takovém případě Společnost 1, resp. Společnost 2 nebude dále zpracovávat mé Osobní údaje, ledaže by na tom měla přesvědčivý oprávněný zájem nebo jiný zákonný důvod stanovený příslušnými právními předpisy včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Výše uvedená práva mohou být uplatněna kontaktováním Společnosti 1, resp. Společnost 2 poštou na adrese: sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a,160 00 Praha 6, resp. Opella Healthcare Czech s.r.o., Evropská 846/176a,160 00 Praha 6 nebo (v obou případech) elektronicky na emailové adrese: gdprsk-cz@sanofi.com. Pokud kontaktuji Společnost 1 či Společnost 2 prostřednictvím emailu nebo vzniknou jakékoli pochybnosti o identitě žadatele, může po mě být požadována odpověď na několik otázek týkajících se mých Osobních údajů, aby Společnost 1, resp. Společnost 2 mohla ověřit moji identitu.
Byl/a jsem informován/a, že se mohu rovněž obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společností patřících do skupiny sanofi (DPO) na adrese: sanofi-aventis Global Privacy Office, Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS, France.
Byl/a jsem informován/a, že mám právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika (www.uoou.cz). 
Svým potvrzením na webu Sanofi Campus svobodně souhlasím se zpracováním mých Osobních údajů Společností 1, resp. Společností 2 za podmínek zde popsaných, a to pro účely marketingové komunikace (v písemné či elektronické podobě) o produktech, službách a činnostech Společnosti 1, resp. Společnosti 2 a poskytování personalizovaných farmaceutických informací podle mých preferencí a zájmů.

V případě udělení souhlasu mohou být Vaše profesní preference a zájmy shromažďovány a zpracovávány tak, abyste mohl/a využívat relevantního obsahu a služeb pro Vaši profesní činnost a pro účely průzkumu trhu tedy tak, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s jejich přenosem, zpracováním, použitím a zveřejněním tak, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.