ZAZNĚLO NA 30. MORAVSKOSLEZSKÝCH PNEUMOONKOLOGICKÝCH DNECH

MUDr. Eva Voláková

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Olomouc

SOUHRN

V rámci programu 30. moravskoslezských pneumologických dnů 30. 9.–1. 10. 2022 v Olomouci zazněla i přednáška shrnující aktuální možnosti biologické léčby astmatu, z níž hlavní body přináší následující text. 
 

Klíčová slova: těžké astma, T2-high zánět, biomarkery, biologická léčba, monoklonální protilátky, exacerbace.

Astma bronchiale je chronické zánětli­vé onemocnění dýchacích cest. Klíčovou roli v rozvoji zánětu hraje epitel dýchacích cest. Epiteliální buňky tvoří přirozenou ochrannou bariéru vůči zevním vlivům a produkují epiteliální cytokiny (označované taktéž alarminy), které stojí na počátku zánětlivé imunitní kaskády. Imunopatologické pochody zapojené do roz­voje astmatického zánětu znázorňuje schema­ticky obrázek č. 1, na kterém jsou vyznačeny také cíle v současnosti dostupné biologické léčby astmatu.