Kluczowe wnioski dot. dyslipidemii

Z tego materiału dowiesz się:
 • Zaburzenia lipidowe są głównym czynnikiem niekorzystnie wpływającym na stan zdrowia.
 • Leczenie hipolipemizujące w Europie stosuje się głównie w formie monoterapii.
 • Lekarze muszą być znacznie bardziej świadomi wpływu ryzyka rezydualnego oraz korzyści, jakie poszczególnym pacjentom przyniesie dodatkowa redukcja stężenia LDL-C, co można dość łatwo obliczyć dla każdego pacjenta.

Zaloguj się, aby obejrzeć ten materiał


  #

  English (United States){[@2#1~en-US~0@]}

  Polish (Poland){[@2#1~pl-PL~0@]}

  1{[@1#9905#40574#8043570@]}

  Lipid disorders are a major
  determinant of adverse health.

  Zaburzenia lipidowe są głównym czynnikiem
  niekorzystnie wpływającym na stan zdrowia.

  2{[@1#9905#40574#8043571@]}

  We need to stop using terms like
  dyslipidemia, and think about risk, and

  Musimy przestać posługiwać się terminami
  takimi jak dyslipidemia i zastanowić się nad ryzykiem.

  3{[@1#9905#40574#8043572@]}

  there are a couple of key things
  that we need to remember.

  Jest kilka kluczowych kwestii,
  o których należy pamiętać.

  4{[@1#9905#40574#8043573@]}

  There are various presentations around
  this and they're basically very simple.

  Istnieje kilka jasno zdefiniowanych
  aspektów tego problemu.

  5{[@1#9905#40574#8043574@]}

  They are that people at highest risk need
  to be more aggressively treated and

  Chodzi o to, żeby osoby najbardziej zagrożone
  zostały poddane intensywniejszemu leczeniu.

  6{[@1#9905#40574#8043575@]}

  they're still not being adequately
  treated with lipid lowering therapies.

  Chorzy nadal nie są odpowiednio leczeni
  lekami hipolipemizującymi.

  7{[@1#9905#40574#8043576@]}

  And also detection and initiation of
  treatment is late and the use of

  Obserwujemy opóźnienia w wykrywaniu choroby
  i rozpoczęciu leczenia u pacjentów, a stosowanie terapii skojarzonych,

  8{[@1#9905#40574#8043577@]}

  combination therapies for instance to
  achieve better control is poor globally.

  między innymi w celu osiągnięcia lepszej kontroli,
  jest niewystarczające w skali globalnej.

  9{[@1#9905#40574#8043578@]}

  So the iteration of the last guidelines
  essentially

  W najnowszych wytycznych są zalecenia,

  10{[@1#9905#40574#8043579@]}

  recommended in 3 out of 4 risk groups,
  that we should be treating them and

  aby chorzy z 3 grup spośród 4 grup ryzyka
  zostali objęci znacznie bardziej

  11{[@1#9905#40574#8043580@]}

  managing them much,
  much more aggressively.

  intensywnym leczeniem.

  12{[@1#9905#40574#8043581@]}

  What we learned are two things.

  Dowiedzieliśmy się dwóch rzeczy.

  13{[@1#9905#40574#8043582@]}

  Firstly, that lipid lowering therapy, when
  used in Europe is principally monotherapy.

  Po pierwsze leczenie hipolipemizujące w Europie
  stosuje się głównie w formie monoterapii.

  14{[@1#9905#40574#8043583@]}

  So 84% of monotherapy, and
  that's from data from DA VINCI.

  Dotyczy to 84% przypadków
  w oparciu o dane z badania DA VINCI.

  15{[@1#9905#40574#8043584@]}

  We also know that if we use monotherapy,
  we will only achieve goals.

  Wiemy również, że jeśli zastosujemy monoterapię, nowe stężenia docelowe

  16{[@1#9905#40574#8043585@]}

  The new goals in about 1 in 3 of our

  uzyskamy tylko u około 1 na  3 pacjentów.

  17{[@1#9905#40574#8043586@]}

  patients and in those
  that need the lowest LDL.

  Jeśli chodzi o chorych, którzy wymagają
  maksymalnej redukcji LDL-C,

  18{[@1#9905#40574#8043587@]}

  So those at highest risk, very high risk

  czyli osoby kwalifikujące się do grupy wysokiego
  czy też bardzo wysokiego ryzyka,

  19{[@1#9905#40574#8043588@]}

  patients, approximately 1 in 5
  patients will reach the goal.

  cel zostanie osiągnięty tylko u około 1 na 5 pacjentów.

  20{[@1#9905#40574#8043589@]}

  So this basically means that if we want to
  implement the ESC 2019 guidelines, we have

  Oznacza to, że jeśli chcemy
  wdrożyć wytyczne ESC z 2019 roku, musimy

  21{[@1#9905#40574#8043590@]}

  to think about combination therapy
  much like we do about hypertension.

  uwzględnić terapię skojarzoną,
  podobnie jak w nadciśnieniu tętniczym.

  22{[@1#9905#40574#8043591@]}

  So clinical inertia, there's no
  one solution for clinical inertia.

  Nie istnieje jedno zasadnicze rozwiązanie
  problemu inercji klinicznej.

  23{[@1#9905#40574#8043592@]}

  Part of it is related to the understanding

  Częściowo chodzi tu o uświadomienie sobie

  24{[@1#9905#40574#8043593@]}

  and moving away from
  this stepwise approach.

  i odchodzenie od stopniowego podejścia:

  25{[@1#9905#40574#8043594@]}

  From high intensity statins to high

  przechodzenia od intensywnej terapii statynami

  26{[@1#9905#40574#8043595@]}

  intensity lipid lowering regimens,
  physicians need to be much more aware of

  do intensywnych schematów hipolipemizujących.
  Dlatego też lekarze muszą być znacznie bardziej świadomi

  27{[@1#9905#40574#8043596@]}

  the impact of residual risk and how much
  additional reduction in LDL, which can be

  wpływu ryzyka rezydualnego oraz korzyści,
  jakie poszczególnym pacjentom przyniesie

  28{[@1#9905#40574#8043597@]}

  mathematically estimated quite easily
  gives you for each individual patient.

  dodatkowa redukcja stężenia LDL-C,
  co można dość łatwo obliczyć dla każdego pacjenta.

  29{[@1#9905#40574#8043598@]}

  And the final piece of this is patients
  need to be much, much more aware of risk.

  Ostatni element to zwiększanie
  świadomości ryzyka wśród pacjentów.

  30{[@1#9905#40574#8043599@]}

  If we talk about dyslipidemia and lipids,
  people won't understand that because high

  Jeśli będziemy mówić o dyslipidemii i lipidach,
  ludzie tego nie zrozumieją, ponieważ wysokie

  31{[@1#9905#40574#8043600@]}

  or low cholesterol levels don't
  make people feel worse or better.

  lub niskie poziomy cholesterolu nie sprawią,
  że pacjenci poczują się gorzej lub lepiej.

  32{[@1#9905#40574#8043601@]}

  But what actually matters is
  your 10, 20, 30 lifetime risk.

  Tym, co naprawdę ma znaczenie, jest ryzyko na poziomie
  10, 20 lub 30 procent zachorowania w ciągu życia.

  33{[@1#9905#40574#8043602@]}

  And those are concepts that we need
  to basically move forward with.

  W oparciu o takie właśnie koncepcje powinniśmy działać.

   

Tematy pokrewne:
MAT-PL-2301915-1.0-08/2023