מסמך זה מתאר את תנאי השימוש וההגבלות החלות על גולשים ומשתמשים מורשים, אנשי מקצוע מתחומי הרפואה והבריאות המתשתמשים בפורטל של חברת "סאנופי אוונטיס ישראל בע"מ", (להלן: "הפורטל" ו-"סאנופי", בהתאמה). הפורטל מיועד לשימושם של אנשי מקצוע מתחומי הרפואה והבריאות בלבד (לרבות רופאים, רוקחים, אחים ואח') (להלן: "המשתמשים"), באמצעות שם משתמש וסיסמה ייעודיים ויחודיים לכל משתמש. מתן אפשרות לאנשים אחרים, בין שנמנים על אנשי מ
קצוע בתחום הרפואה והבריאות ובין אם לאו, אסורה בהחלט. על ידי הורדה, הרשמה, גלישה ושימוש בפורטל, אתה מסכים ללא תנאי, לתנאי השימוש המפורטים להלן ולעמוד במלואן בכל ההתחייבויות המפורטות בתנאי שימוש אלו, המהווים הסכם מחייב בינך לבין סאנופי. בכל התייחסות במסמך זה למונחים "אתה" או "המשתמש" או "שלך" הכוונה היא לכלל המשתמשים העושים שימוש בפורטל והמידע האישי (כהגדרתו להלן) המתייחס אליהם. תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר למען הנוחות בלבד ומתייחסים לכל המגדרים ללא הבחנה. 

סאנופי רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את התנאים על ידי עדכון של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין.

 1. מטרת הפורטל הינה להנגיש למשתמשים בצורה קלה ויעילה ככל הניתן את המידע המקצועי אודות מוצרי סאנופי, באמצעות תכנים אינפורמטיביים המועלים לפורטל (להלן: "השימוש", "מטרת השימוש" או "המטרה").
 2. גישה לפורטל תתאפשר רק באמצעות שם המשתמש והסיסמה האישית שלך. אישור השימוש או מתן גישה לפורטל והתכנים הקיימים בו לאנשים אחרים בעזרת הקוד האישי שלך אסורים בהחלט.
 3. אתה רשאי לגלוש, לצפות בתכנים ולעשות שימוש בכל כלי אחר העומד לרשותך בפורטל לצרכים מקצועיים בלבד כחלק מהעיסוק המקצועי-רפואי שלך. אין להשתמש בכל רכיב בפורטל למטרות אחרות, לרבות שימוש ציבורי, מסחרי הצגתו ו/או העתקתו בכל דרך אחרת, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת סאנופי.
 4. השימוש בפורטל ובתכני הפורטל הינו "כפי שהוא" ("AS IS") על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמשים.
 5. סאנופי אינה מספקת ייעוץ רפואי. מידע טיפולי, רפואי או בריאותי המונגש לך באמצעות הפורטל ובהתאם למטרות השימוש אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ שאתה מספק, כבעל מקצוע בתחום הרפואי, למטופלים שלך. 
 6. על ידי שימוש בפורטל, אתה מסכים לכך שסאנופי או כל גורם אחר אינם אחראים ולא יהיו אחראים בשום צורה לכל להחלטה או לכל פעולה שתנקוט או שלא תנקוט עקב השימוש שלך בכל מידע ו/או חומר מקצועי, רפואי, בריאותי, תרופתי ו/או טיפולי המנגש לך באמצעות הפורטל. 
 7. אתרים חיצוניים ושל צדדים שלישיים עשויים להכיל היפר-קישורים ("לינקים") לפורטל. הפורטל עשוי להכיל לינקים לאתרים חיצוניים או של צדדים שלישיי.סאנופי אינה סוקרת, אינה שולטת ואינה תומכת בתכנים של אתרי צד שלישי, ובכל מקרה לא תהיה אחראית בשום צורה לתוכן של אתרים של צדדים שלישיים מכל סוג, והאחריות לכניסה אליהם ולתכנים המוצגים בהם היא על המשתמש ועל הצד השלישי בלבד. בהסכמה לתנאי שימוש אלו אתה מסכים להסרת כל אחריות מסאנופי לכל פעולה, הימנעות מפעולה, היחשפות לתוכן או כל תוצאה אחרת שתנבע מכניסתך לאתרים המוחזים בידי צדדים שלישיים שאינם סאנופי ו/או כל חבות אחרת העשויים לקום כתוצאה מכניסה כאמור לאתרים חיצוניים ו/או של צדדים שלישיים.
 8. הפורטל וכל זכויות הקניין הרוחני המשויכות אליו, כגון זכויות המחבר, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, זכויות מיוחדות במינן (sui generis) הקשורות למסדי נתונים, עיצובים, ידע וכל יתר זכויות הקניין הרוחני (רשומות ושאינן רשומות) הכלולות בפורטל זה, מוגנות על-ידי החוקים החלים בנוגע לקניין רוחני והן (i) נמצאות בבעלות סאנופי או החברות הבנות שלה, או (ii) שייכות לגורמי צד שלישי וסאנופי משתמשת בהן במסגרת הרשאה לשימוש שהוענקה לה על-ידי הבעלים הרלוונטיים. 
 9. סאנופי מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, אישי וחופשי לצפות בתכנים, לגלוש, ולהשתמש בכל הכלים והתכנים העומדים לרשותך באמצעות הפורטל, בהתאם לתנאי שימוש אלה. רישיון זה מוענק עבור השימוש בכל מקום בעולם ולמטרה זו בלבד. פרט לרישיון המוענק הנזכר בפסקה הקודמת, חל איסור בהיקף הרחב ביותר המותר על פי החוק, לשעתק את היישומון ואת זכויות הקניין הרוחני המשויכות אליו, להשתמש בהם או להעביר אותם ללא אישור כתוב מראש מסאנופי, או, במקרה שהזכויות על הרכיבים האמורים נמצאות בידיהם של גורמי צד שלישי, הסכמתם של הבעלים הרלוונטיים.
 10. אין להעתיק, לשעתק, לשנות, לפרסם מחדש, להעלות, לסלף, לשדר או להפיץ אף רכיב בפורטל, בכל צורה שהיא, בכל אמצעי תקשורת שהוא, בחלקו או במלואו, ללא אישור כתוב מראש מסאנופי, או, במקרה שהזכויות על הרכיבים האמורים נמצאות בידיהם של גורמי צד שלישי, הסכמתם של הבעלים הרלוונטיים, ובכפוף לזכויות הקניין הרוחני וזכויות קניין אחרות הנזכרות לעיל. 
 11. חל איסור בהיקף הרחב ביותר המותר על פי החוק לסלף, לשנות או להתאים כל שימוש שהוא ברכיבים המוכלים בפורטל בכל צורה שהיא. בנוסף, חל איסור מוחלט לבצע פעולות של הידור לאחור, הנדסה לאחור, פירוק של היישומון או השבתה של תכונות כלשהן שעשויות להגביל את השימוש בפורטל. חל איסור מוחלט לשנות, להתאים, לתרגם, להשכיר או להעניק ברישיון משנה, להחכיר, להשאיל, למכור או להפיץ כל קניין רוחני שהוא הכלול בפורטל, או ליצור עבודות נגזרות של הפורטל או חלק ממנו, ללא אישור בכתב מראש מסאנופי.
 12. סאנופי אינה מספקת כל מצג או אחריות מכל סוג או אופי שהוא ביחס ל-(i) זמינות הפורטל והשימוש בו, וכן (ii) כל מידע או פרשנות למידע המוצג בפורטל, המופק באמצעותו או מתקבל דרכו. סאנופי אינה נושאת בכל חבות או אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, על פי חוק או חוזה, הקשורה, בין היתר, ליכולת הסחירות, התאמה למטרה ספציפית ולאי הפרה של אופי הפורטל. סאנופי אינה מתחייבת לכך שהפורטל יהיה חופשי מתקלות, פגמים, שגיאות או אי דיוקים, או שאינו מכיל וירוסים או רכיבים אחרים שעלולים לגרום נזק למחשב או למכשיר הנייד של המשתמש.
 13. סאנופי ו/או ספקיה רשאים מעת לעת לשנות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, את הפורטל או חלקים ממנו, כולל לבצע עבודות תחזוקה ו/או להטמיע שיפורים ו/או שינויים בפורטל. סאנופי לא תהא אחראית לשינויים, השעיות או הפסקה של הפורטל, והשלכות של פעולות אלה.
 14. סאנופי לא תהא אחראית ל: (i) כל אי דיוק או מחדל בנוגע למידע הזמין בפורטל. (ii) לכל נזק הנובע מכל עוולה, מחדל או רשלנות על ידי צד שלישי המוביל לשינוי במידע או בחומרים הזמינים בפורטל. (iii) כל חבות או אחריות בגין נזק ישיר, מקרי, תוצאתי, עקיף או עונשי הנובע מגישה או אי-יכולת לגשת ו/או לשימוש ו/או לגלוש בפורטל. סאנופי לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו אם הפורטל לא יהיה זמין בשל קשיים טכניים כלשהם. במקרה של בעיה טכנית ניתן ליצור קשר עם החברה באתר  www.sanofi.co.il/he/contact או בטלפון: 09-9533333
 15. על הפורטל, תוכנו והשימוש בו, יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת או טענה או סכסוך בהקשר זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו. 
 16. בפורטל פרטים ליצירת קשר לצורך דיווח על תופעות לוואי הקשורות לשימוש בתרופות או בטיפולים של קבוצת סאנופי או של צדדים שלישיים, בין אם מדובר בתופעות לוואי שהתרחשו בפועל או כאלה בעלות היתכנות פוטנציאלית להתרחש. בנוסף ובמקביל לדיווח לסאנופי, אנו מעודדים אותך לדווח על תופעות לוואי שליליות של תרופות למשרד הבריאות.