Skip To Main Content
Đây là trang thông tin này dành riêng cho các chuyên gia y tế sinh sống và làm việc tại Việt Nam
Campus

Điều Khoản Sử Dụng

Cập nhật lần cuối vào ngày: 28/05/2021

Trang này mô tả các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc sử dụng trang campus.sanofi/vn, bao gồm tất cả nội dung, thông tin, tính năng, chức năng, chương trình và hoạt động được cung cấp trong hoặc thông qua trang campus.sanofi/vn (“Trang Web”). Bằng việc truy cập và sử dụng Trang Web, bạn chấp nhận vô điều kiện và cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện này mà có thể được điều chỉnh riêng lẻ hoặc chung bởi Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam và Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam (được gọi riêng và gọi chung là “Sanofi”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”) tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước (“Điều Khoản Sử Dụng”). Bất kỳ điều chỉnh nào như vậy đều có giá trị ràng buộc và do đó, bạn nên thường xuyên truy cập Trang Web để xem các Điều Khoản Sử Dụng hiện hành.

Bằng việc truy cập và sử dụng Trang Web, bạn xác nhận, tuyên bố với Sanofi và đồng ý rằng bạn (i) là (a) người hành nghề y, dược đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc (b) được Sanofi cho phép sử dụng Trang Web, (ii) sẽ tuân theo các điều khoản của bất kỳ và tất cả các thỏa thuận giữa bạn và Sanofi và/hoặc giữa Sanofi và người sử dụng lao động của bạn (nếu áp dụng), và (iii) sẽ chỉ sử dụng Trang web theo cách thức phù hợp với chuyên môn của bạn, các tiêu chuẩn đạo đức, quy định, pháp luật và các yêu cầu pháp lý khác. Bằng việc sử dụng Trang Web, bạn cũng tuyên bố với Sanofi rằng bạn (i) từ 18 tuổi trở lên và đã đủ tuổi thành niên theo tất cả các luật áp dụng tại quốc gia của bạn, và (ii) đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này với mục đích bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều Khoản Sử Dụng này.

Cho mục đích của Điều Khoản Sử Dụng này, '(các) công ty liên kết' có nghĩa là bất kỳ công ty hoặc pháp nhân nào bị kiểm soát bởi, kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung của Sanofi. Các thuật ngữ "kiểm soát", "bị kiểm soát bởi" hoặc "kiểm soát" sẽ có nghĩa là (a) sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trên năm mươi phần trăm (50%) cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty hoặc pháp nhân đó, hoặc (b) quyền chỉ đạo hoặc yêu cầu chỉ đạo việc điều hành hoặc các chính sách của công ty hoặc pháp nhân đó thông qua quyền sở hữu các cổ phiếu hoặc quyền lợi, bằng hợp đồng hoặc các phương thức khác. Sanofi và các công ty liên kết của Sanofi cũng có thể được gọi chung là “Tập đoàn Sanofi”.

Quyền sở hữu trí tuệ

Trang Web thuộc sở hữu và được điều hành bởi Sanofi, là công ty liên kết của Tập đoàn Sanofi. Bố cục và từng thành phần, bao gồm nhưng không giới hạn, nhãn hiệu, biểu trưng và tên miền, xuất hiện trên Trang Web, được bảo vệ bởi pháp luật áp dụng về sở hữu trí tuệ và thuộc về Sanofi hoặc các công ty liên kết của Sanofi, hoặc việc sử dụng chúng phụ thuộc vào sự ủy quyền từ bên thứ ba.

Không một thành phần nào của Trang Web có thể được sao chép, tái bản, sửa đổi, biên tập, tải xuống, cải biến, chuyển giao hoặc phát tán dưới bất kỳ hình thức nào, bằng bất kỳ phương tiện nào, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Sanofi. Bất kỳ sự cho phép nào của Sanofi theo đây đều phụ thuộc vào (i) việc các quyền sở hữu trí tuệ của Sanofi và/hoặc Tập đoàn Sanofi phải được tuân thủ và sẽ không có hành vi nào được thực hiện để làm giảm hoặc phương hại đến các quyền sở hữu trí tuệ đó và (ii) sự tuân thủ tất cả các luật áp dụng. Bất kỳ sự cho phép nào như vậy có thể bị Sanofi thu hồi hoặc chấm dứt vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo; trách nhiệm của bạn là phải xin được sự chấp thuận cho việc sử dụng đó khi cần thiết.

Thông báo sau đây phải được thể hiện trên bất kỳ bản sao được phép thực hiện nào của tất cả hoặc một phần nội dung của Trang Web:

"Bản Quyền Sanofi - 2021 - Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ"

Bất kỳ việc sử dụng được cho phép các mục được tạo ra hoặc hiển thị trên Trang Web sẽ không được làm biến chất, thay đổi hoặc sửa đổi các mục đó dưới bất kỳ hình thức nào. Sanofi, các công ty liên kết của Sanofi và/hoặc Tập đoàn Sanofi bảo lưu quyền thực hiện các hành động pháp lý đối với bất kỳ hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào của Sanofi, các công ty liên kết của Sanofi và/hoặc Tập đoàn Sanofi.

Bản chất của thông tin

Trang Web được thiết kế chỉ dành cho người hành nghề y, dược đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam (“Người Hành Nghề Y, Dược”).

Trang Web được thiết kế để tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Mặc dù Trang Web có thể được truy cập bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, việc truy cập đó vẫn phải tuân theo pháp luật Việt Nam và quyền tài phán của Tòa án Việt Nam.

Trên cơ sở tuân thủ các chính sách và quy trình nội bộ của Sanofi, Tập đoàn Sanofi và trong phạm vi được pháp luật Việt Nam cho phép, Trang Web này được Sanofi và Tập đoàn xây dựng để tài trợ cho các tổ chức y tế và hội y khoa/khoa học trong việc thực hiện hoạt động đào tạo, cung cấp và cập nhật thông tin và kiến thức y khoa và khoa học cho Người Hành Nghề Y, Dược theo các chương trình và dự án tài trợ mà Sanofi đồng ý tài trợ cho các tổ chức y tế hoặc hội y khoa/khoa học đó. Việc Sanofi tài trợ và cung cấp Trang Web cho các tổ chức y tế hoặc hội y khoa/khoa học để tổ chức và thực hiện hoạt động đào tạo, cung cấp và cập nhật thông tin và kiến thức y khoa và khoa học này sẽ, trong mọi trường hợp, không được hiểu hoặc diễn giải hoặc ngụ ý rằng Sanofi tham gia vào việc tổ chức và/hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động đào tạo, cung cấp và cập nhật thông tin và kiến thức y khoa và khoa học nào hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho các tổ chức y tế và/hoặc hội y khoa/khoa học hoặc Người Hành Nghề Y, Dược.

Tất cả các hình ảnh, nội dung, thông tin và tài liệu được đăng tải trên Trang Web này được xây dựng, phát triển, thẩm định, phê duyệt và chịu trách nhiệm bởi tổ chức y tế hoặc hội y khoa/khoa học theo chương trình đào tạo và cập nhật thông tin và kiến thức y khoa và khoa học cho Người Hành Nghề Y do tổ chức y tế hoặc hội y khoa/khoa học tổ chức và thực hiện trong phạm vi phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và chuyên môn của tổ chức y tế hoặc hội y khoa/khoa học đó. Sanofi, các công ty liên kết của Sanofi và Tập đoàn Sanofi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin và nội dung y khoa và khoa học nào được đăng tải trên Trang Web. Mặc dù vậy, Sanofi, với tư cách là chủ sở hữu và nhà quản lý Trang Web, có trách nhiệm đảm bảo các nội dung đăng tải trên Trang Web không vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam, vì vậy, Sanofi sẽ rà soát nội dung đào tạo của tổ chức y tế và/hoặc hội y khoa/khoa học trước khi đăng tải trên Trang Web nhằm đảm bảo các nội dung đăng tải trên Trang Web không vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam và/hoặc sẽ gỡ bỏ bất kỳ nội dung đào tạo nào vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

Đăng ký

Mục đích của Trang Web là để tài trợ về mặt nền tảng công nghệ cho các tổ chức y tế và hội y khoa/khoa học thực hiện hoạt động đào tạo, cung cấp và cập nhật thông tin và kiến thức y khoa và khoa học trực tuyến cho Người Hành Nghề Y, Dược. Vì vậy, để có quyền truy cập vào nội dung của Trang Web và tham gia chương trình đào tạo và cập nhật thông tin và kiến thức y khoa và khoa học trực tuyến của tổ chức y tế hoặc hội y khoa/khoa học (“Chương Trình”), bạn phải là Người Hành Nghề Y, Dược và bạn sẽ được yêu cầu đăng ký một tài khoản trên Trang Web. Bạn sẽ chỉ được phép truy cập khi bạn đã đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này, đã đăng ký tài khoản và xác nhận trên Trang Web về việc đăng ký của bạn cùng với thông tin chi tiết về tài khoản của bạn bao gồm cả thông tin đăng nhập và mật khẩu duy nhất mà bạn đã tạo trên Trang Web.

Tài khoản đã đăng ký của bạn chỉ dành riêng cho bạn. Bạn không được chia sẻ, tiết lộ, phổ biến và/hoặc cho phép bất kỳ người nào khác truy cập hoặc sử dụng thông tin tài khoản của bạn, bao gồm cả thông tin đăng nhập và mật khẩu duy nhất. Bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất, xử phạt, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý phát sinh cho hoặc gánh chịu bởi Sanofi, các công ty liên kết của Sanofi và/hoặc Tập đoàn Sanofi do bất kỳ sơ suất hoặc lỗi cố ý nào của bạn trong việc hạn chế quyền truy cập vào nội dung Trang Web và tham gia Chương Trình, bao gồm nhưng không giới hạn việc chia sẻ hoặc phổ biến thông tin đăng nhập và mật khẩu, hoặc cho phép bất kỳ người nào khác cùng tham gia Chương Trình.

Bạn phải thông báo cho Sanofi ngay lập tức nếu bạn biết hoặc nghi ngờ có ai đó đang thực hiện bất kỳ hành vi trái phép nào đối với tài khoản của bạn bao gồm sử dụng thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn để truy cập vào nội dung Trang Web và tham gia Chương Trình. Bạn không được sử dụng tài khoản đăng nhập Trang Web của người khác. Sanofi, các công ty liên kết của Sanofi và/hoặc Tập đoàn Sanofi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn phải chịu bất kỳ tổn hại hoặc mất mát nào do bạn không bảo mật được thông tin tài khoản của mình, bao gồm thông tin đăng nhập và mật khẩu, nếu bạn để người khác sử dụng tài khoản đăng nhập Trang Web của mình, nếu bạn sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản đăng nhập Trang Web của người khác hoặc nếu bạn biết hoặc nghi ngờ có ai đó sử dụng trái phép thông tin tài khoản của bạn, bao gồm cả thông tin đăng nhập và mật khẩu duy nhất nhưng không thông báo cho Sanofi kịp thời, việc truy cập trái phép đó cho phép Sanofi có hành động pháp lý ngay lập tức.

Liên kết đến các trang web khác

Sanofi có thể cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba (bao gồm tổ chức y tế và hội y khoa/khoa học). Sanofi và/hoặc Tập đoàn Sanofi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến trang web của bên thứ ba mà có thể được truy cập qua Trang Web. Liên kết của bên thứ ba không hàm ý là một đề xuất hoặc phê duyệt từ Sanofi. Sanofi không và không thể kiểm soát nội dung của trang web của bên thứ ba đó, các trang web đó hoàn toàn độc lập với Sanofi. Sanofi không chịu trách nhiệm và sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh liên quan đến nội dung của các trang web của bên thứ ba được liên kết. Ngoài ra, sự tồn tại của liên kết giữa Trang Web và trang web của bên thứ ba trong mọi trường hợp đều không có nghĩa là Sanofi chấp thuận nội dung của các trang web đó theo bất kỳ cách thức nào và đặc biệt là việc sử dụng nội dung đó.

Bạn sẽ chịu toàn bộ rủi ro về việc sử dụng các trang web của bên thứ ba và tuân theo các điều khoản và điều kiện của các trang web đó. Trong mọi trường hợp, Sanofi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về việc các trang web đó không khả dụng và Sanofi không xem xét, kiểm tra hoặc phê duyệt các trang web đó và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ nội dung, thông tin, hình ảnh hoặc các cấu phần khác có sẵn trên hoặc thông qua các trang web đó. Mọi nhãn hiệu, bản quyền hoặc tài liệu đã đăng ký hoặc tài sản trí tuệ khác của các trang web đó là tài sản của chủ sở hữu của trang web đó.

Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn chặn bất kỳ sự lây nhiễm nào từ Trang Web, cụ thể là bởi một hoặc nhiều vi-rút máy tính, mã độc Trojan horse hoặc bất kỳ "ký sinh trùng" nào khác.

Không nên tạo bất kỳ liên kết siêu văn bản nào đến Trang Web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Sanofi.

Thông tin Cá nhân và Thông tin khác

Sanofi tôn trọng quyền riêng tư của mọi cá nhân truy cập và/hoặc sử dụng Trang Web. Vui lòng xem Điều Khoản Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân của Sanofi, trình bày các quyền của bạn và trách nhiệm của Sanofi đối với thông tin cá nhân được thu thập qua Trang Web.

Sanofi không có ý định nhận thông tin bảo mật từ bạn thông qua Trang Web. Do đó, ngoại trừ thông tin cá nhân được đề cập trên, bất kỳ thông tin nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, bình luận, tin nhắn hoặc các thông tin khác mà bạn gửi qua Trang Web, sẽ trong mọi trường hợp, không được xem là thông tin mật. Bằng việc gửi thông tin qua Trang Web, bạn đã cấp cho Sanofi và/hoặc các tổ chức y tế và hội y khoa/khoa học và/hoặc các chuyên gia y tế có liên quan quyền sử dụng, sao chép, công bố, thay đổi, giải đáp hoặc gửi thông tin với mục đích xử lý yêu cầu của bạn.

Bạn bảo đảm rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho Sanofi hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào qua Trang Web (i) đều chính xác, đúng đắn, đầy đủ và đáng tin cậy, (ii) không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba; (iii) không bôi nhọ, lạm dụng, quấy rối, đeo bám, đe dọa hoặc bằng cách thức khác xâm phạm các quyền hợp pháp (chẳng hạn như quyền riêng tư và công khai) của người khác và/hoặc (iv) không tuyên truyền bất kỳ nội dung phỉ báng, thô tục, khiếm nhã, gây hiểu lầm hoặc tài liệu hoặc thông tin bất hợp pháp; và bạn sẽ phải bồi thường cho Sanofi và/hoặc các bên thứ ba có liên quan đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ vi phạm đó. Sanofi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào phát sinh từ nội dung của các thông tin đó, bao gồm nhưng không giới hạn hoặc đối với bất kỳ lỗi, nói xấu, bôi nhọ, vu khống, bỏ sót, giả dối, tục tĩu, khiêu dâm, thô tục, nguy hiểm hoặc thiếu chính xác có trong bất kỳ thông tin nào đề cập tại mục này.

Khi biết được khả năng vi phạm các điều khoản và điều kiện này, Sanofi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) giới hạn hoặc chấm dứt việc sử dụng Trang Web của bạn mà không có thông báo trước. Mọi thông tin bạn gửi đến Sanofi qua Trang Web đều trên cơ sở tự nguyện và bạn không nhân danh chính mình hoặc bất kỳ bên thứ ba nào yêu cầu thanh toán cho các thông tin nào bạn cung cấp trên Trang Web.

Giới hạn Trách nhiệm

Xét vì Sanofi không phải là bên xây dựng và phát triển nội dung của Chương Trình, Sanofi sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và cập nhật của các nội dung và thông tin của Chương Trình. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về nội dung Chương Trình, vui lòng liên hệ chuyên gia y tế và tổ chức y tế hoặc hội y khoa/khoa học là bên chịu trách nhiệm về nội dung và việc tổ chức Chương Trình. Bạn đồng ý rằng nội dung của Trang Web và Chương Trình có thể bị thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, Sanofi từ chối chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh vì bất kỳ lý do gì, với bất kỳ nguyên nhân, bản chất hoặc hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn:

  1. Trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc không đầy đủ nào liên quan đến thông tin có trên Trang Web;
  2. Trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào do sự xâm nhập gian lận của bên thứ ba dẫn đến việc thay đổi thông tin, nội dung hoặc các mục có sẵn trên Trang Web;
  3. Trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại về tài sản hoặc tổn thất phát sinh vì bất kỳ lý do gì, với bất kỳ nguyên nhân, bản chất hoặc hậu quả nào ngay cả khi Sanofi đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại hoặc tổn thất đó, có nguyên do hoặc phát sinh từ: (i) việc truy cập vào Trang Web hoặc không thể truy cập được Trang Web, (ii) việc sử dụng Trang Web, bao gồm tác hại hoặc vi rút có thể lây nhiễm vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ tài sản nào khác và/hoặc (iii) sự tin cậy đối với bất kỳ thông tin nào có nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp từ Trang Web.
  4. Trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thông tin vi phạm nào mà bạn chia sẻ qua Trang Web

Bảo đảm bồi thường

Bằng việc truy cập và sử dụng Trang Web, bạn đồng ý bảo vệ, bảo đảm, bồi thường và giữ cho Sanofi, các công ty liên kết của Sanofi và Tập đoàn Sanofi và người lao động, giám đốc, nhân viên và nhà cung cấp dich vụ của Sanofi, các công ty liên kết của Sanofi và Tập đoàn Sanofi không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, tố tụng, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí và phí tổn nào (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí điều tra và các khoản phí và chi phí pháp lý hợp lý) liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp có nguyên do hoặc phát sinh từ (a) bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với các Điều Khoản Sử Dụng; (b) bất kỳ hành động cẩu thả hoặc thiếu sót hoặc cố ý nào của bạn liên quan đến việc truy cập và tham gia Chương Trình và/hoặc việc sử dụng Trang Web; (c) bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với pháp luật áp dụng; và/hoặc (d) bất kỳ nội dung và thông tin nào liên quan đến Chương Trình.

Tính khả dụng của Trang web

Bạn đã biết (i) rằng không thể đảm bảo Trang Web không có bất kỳ sai sót nào về mặt kỹ thuật và Sanofi không thể cam kết như vậy; (ii) các sai sót có thể dẫn đến việc Trang Web tạm thời không khả dụng; và (iii) hoạt động của Trang Web có thể bị ảnh hưởng bởi các sự cố và/hoặc vấn đề mà Sanofi không kiểm soát được, chẳng hạn như các phương tiện truyền tải và liên lạc giữa bạn và Sanofi và giữa Sanofi với các mạng khác. Tại bất kỳ thời điểm nào, Sanofi và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của Sanofi có thể làm thay đổi hoặc gián đoạn tạm thời hoặc vĩnh viễn toàn bộ hoặc một phần của Trang Web để thực hiện bảo trì và/hoặc thực hiện các cải tiến và hoặc thay đổi đối với Trang Web. Sanofi sẽ nổ lực hạn chế tối đa các gián đoạn hoặc tạm ngưng đó nhưng Sanofi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thay đổi, tạm ngừng hoặc gián đoạn nào của Trang Web.

Luật điều chỉnh Trang Web

Trang Web và nội dung của Trang Web chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Trang Web này đều thuộc phạm vi quyền hạn giải quyết của Tòa án Việt Nam.

Công ty quản lý Trang Web
Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam và Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam
Văn phòng liên lạc
Số 10 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM
Tel: (+84.28) 3829 8526
Fax: (+84.28) 3914 4801
Lưu trữ Trang web
PlusServer GmbH
Nagelsweg 33-35
20097 Hamburg Đức