Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w bazie kontaktowej Sanofi-Aventis sp. z o.o., Opella Healthcare Poland sp. z o.o. i Sanofi Pasteur sp. z o.o.

Administratorzy danych
Przedstawiciele zawodów medycznych i aptek, którzy chcą pozostać z nami w kontakcie i otrzymywać materiały edukacyjne oraz informacyjne, w tym marketingowe, dedykowane dla osób wykonujących zawody medyczne oraz przedstawicieli aptek mogą zarejestrować się w naszej bazie kontaktowej. Administratorami Państwa danych osobowych będą spółki: Sanofi-Aventis sp. z o.o., Opella Healthcare Poland sp. z o.o.  i Sanofi Pasteur sp. z o.o. (siedziba spółek: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa), dalej łącznie jako „Spółki” lub „Administratorzy”, prowadzące wspólnie wspomnianą bazę kontaktową. Rejestracja i podanie danych osobowych jest dobrowolna
 
Forma kontaktu
Zawsze respektujemy Pani/Pana preferencje co do formy komunikacji. Może Pan/Pani zaznaczyć w jaki sposób na odległość chce otrzymywać od nas materiały dedykowane dla osób wykonujących zawody medyczne i aptek. Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy kontaktowali się z Panią/Panem z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (czyli przez telefon, adres e-mail, komunikatory lub serwisy internetowe) musimy, z uwagi na wymagania prawne, otrzymać od Pani/Pana wyraźną zgodę na takie działania. Zaznaczamy, że w przypadku komunikacji elektronicznej zgoda na kontakt mailowy, wiadomości przez SMS/MMS/ komunikatory internetowe (np. Whatsapp, Signal, Messenger)  lub kontakt poprzez serwisy internetowe, obejmuje także wiadomości i komunikaty wyświetlane lub wysyłane automatycznie.
 
Podstawa, na której odbywa się przetwarzanie i źródła Danych Osobowych
Jeżeli zarejestruje się Pani/Pan w bazie kontaktowej naszych Spółek będziemy przetwarzać Pani/Pana dane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane w ramach realizacji poniższych celów przetwarzania mogą być weryfikowane i łączone z danym uzyskiwanymi przez Spółki z rejestrów publicznych np. Centralnego Rejestru Lekarzy RP, Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą lub z profesjonalnej bazy danych OneKey, jeżeli są Państwo w niej zarejestrowani. Baza OneKey zawiera dane osób wykonujących zawody medyczne i przedstawicieli aptek i jest prowadzona przez IQVIA Technology Solutions Sp. z o.o. (uprzednio Quintiles IMS Incorporated i IMS Health Technology Solutions Poland Sp. z o.o.). Dane, które otrzymujemy z OneKey w związku z licencją udzieloną przez IQVIA obejmują takie informacje jak: imię, nazwisko, specjalizacja, miejsce zatrudnienia, numer telefonu do pracy oraz numer PWZ osoby wykonującej zawód medyczny (np. lekarza, farmaceuty). Taki sam zakres Pani/Pana danych będziemy uzyskiwać z publicznych rejestrów.
Spółki przetwarzając Pani/Pana dane osobowe (dalej jako „Dane Osobowe”) działają w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu jakim jest realizacja kontaktu (w ramach spotkań bezpośrednich lub na odległość) i dostarczanie Pani/Panu zamówionych materiałów edukacyjnych i informacyjnych, w tym marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1  lit. f RODO). W każdej chwili może Pani/Pan zmienić swoje zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, w tym zmienić preferowaną formę kontaktu lub wycofać zgody na poszczególne kanały komunikacji. Wycofanie zgody na daną formę kontaktu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem działań podejmowanych przez Spółki na podstawie takiej zgody, które były realizowane przed jej wycofaniem.
 
Cele przetwarzania Danych Osobowych
Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratorów w celach informacyjno-marketingowych oraz edukacyjnych, w tym:
 • do przekazania Pani/Panu informacji na temat produktów, aktualności i najnowszych osiągnięć naukowych Administratorów lub innych spółek z Grupy Sanofi, w tym także z zakresu dziedzin medycyny, w jakich prowadzą one swoją działalność, do przesyłania Pani/Panu zaproszeń do wzięcia udziału i organizacji Pani/Pana udziału w forach naukowych, wydarzeniach promocyjnych oraz zaproszeń do korzystania z naszych serwisów dedykowanych przedstawicielom zawodów medycznych lub aptek i ewentualnej współpracy, a także do wzięcia udziału w badaniach rynkowych i ankietach Administratorów,
 • do uwierzytelniania Pani/Pana w naszych serwisach w celu umożliwienia Pani/Panu dostępu do interesujących materiałów przeznaczonych dla przedstawicieli zawodów medycznych lub przedstawicieli aptek,
 • do uzyskania Pani/Pana opinii na temat doświadczeń dotyczących produktów i działań Grupy Sanofi oraz skuteczności kanałów informacyjnych wykorzystywanych przez Administratorów,
 • prowadzenia wewnętrznej analityki w celu lepszego zrozumienia ogólnych tendencji (np. analizy lub przewidywań preferencji) – na podstawie danych w formacie zbiorczym.
   
Profilowanie
Dane Osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratorów w celu profilowania Pani/Pana osoby na potrzeby działań informacyjno-marketingowych. Profilowanie odbywa się na podstawie Pani/Pana Danych Osobowych, które mogą być łączone z informacjami o tym jakie materiały dotyczące produktów, aktualności i najnowszych osiągnięć naukowych spółek z Grupy Sanofi, w tym także z zakresu dziedzin medycyny i farmacji, Pana/Panią interesowały, zebranymi automatycznie podczas korzystania przez Panią/Pana z naszych serwisów internetowych lub dotyczącymi Pani/Pana reakcji na otrzymywane od nas wiadomości. Profilowanie polega na pewnej formie zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, które w oparciu o dane statystyczne lub zastosowane algorytmy pozwala Administratorom na prognozę potrzeb i zainteresowań podmiotu danych w celu dostarczania informacji dostosowanych do indywidualnych preferencji i oczekiwań.
Każda osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie złożyć sprzeciw wobec profilowania w celach marketingowych kontaktując się z nami pod adresem e-mail Multichannel.Marketing@sanofi.com. W takim przypadku zaprzestaniemy opisanego powyżej profilowania.
 
Odbiorcy danych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
 • upoważnieni pracownicy Administratorów – dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 • inne podmioty powiązane Grupy Sanofi i zewnętrzni usługodawcy (tacy jak dostawcy zasobów informatycznych, organizacje badawcze, agencje marketingowe, dostawcy usług informatycznych itp.), wspierający nas w przetwarzaniu Danych Osobowych. Niektórzy z powyższych odbiorców danych mogą znajdować się w krajach spoza EOG, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje należące do EOG. Na taką okoliczność Administratorzy  wprowadzą odpowiednie mechanizmy mające na celu ochronę Danych Osobowych, w tym w szczególności umowę o przekazaniu danych opartą na standardowych klauzulach umownych przyjętych przez Komisję Europejską. W celu uzyskania dalszych informacji na temat krajów, do których przekazywane są dane lub stosowanych mechanizmów przekazywania danych mogę skontaktować się z Multichannel.Marketing@sanofi.com.
W każdym przypadku dostęp do Pani/Pana Danych Osobowych ma wyłącznie właściwy personel odbiorców danych w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych mu zadań oraz wyłącznie na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej. W przypadku sprzedaży, wniesienia wkładu kapitałowego, połączenia lub innej zgodnej z prawem reorganizacji Administratorów nowa spółka może stać się administratorem Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach wymaganych przez prawo zostanie Pani/Pan odpowiednio poinformowany lub poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez taką spółkę przejmującą.
 
Okres przechowywania danych
Administratorzy będą przetwarzali Pani/Pana Dane Osobowe w powyższych celach przez cały okres utrzymywania z Panią/Panem wspólnych relacji, jednak nie dłużej niż:
- przez 3 lata od ostatniego kontaktu, lub
- do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych, lub
- do czasu uzyskania informacji o zakończeniu przez Panią/Pana wykonywania zawodu medycznego.
Prawa przysługujące osobom zarejestrowanym w bazie kontaktowej
 • Prawo do zmiany lub wycofania zgody na formy kontaktu za pośrednictwem urządzeń telekomunnikacyjnych
Każda osoba, która zarejestowała się w bazie kontaktowej Spółek może w dowolnym momencie zmienić lub odwołać swoje zgody na kontakt z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych. W tym celu prosimy o przesłanie stosownej wiadomości na adres e-mail: Multichannel.Marketing@sanofi.com . Zaznaczamy jednak, że wycofanie takiej zgody nie wpłynie na legalność działań, które były realizowane na jej podstawie zanim została wycofana.
 • Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą może w każej chwili skorzystać wobec Administratorów z następujących praw dotyczących przetwarzania jej Danych Osobowych:
 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
 2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
 3. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawa do przenoszenia danych na zasadach wskazanych w art. 20 RODO,
 5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Administratorów w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO),
 6. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym profilowania w celach marketingowych (zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).
W celu skorzystania z praw dotyczących przetwarzania Danych Osobowych prosimy o odwiedzenie strony: https://www.sanofi.com/en/data-protection-contact. Zaznaczamy, że osoba składająca wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych może zostać poproszona przez Administratorów o dane, które umożliwią  weryfikację jej tożsamości. Jednocześnie informujemy, że spółki Sanofi-Aventis sp. z o.o., Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. i Sanofi Pasteur sp. z o.o. wyznaczyły wspólnego Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: IOD@sanofi.com.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzanie jej Danych Osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wnieść w skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2023