Skip To Main Content
Ta strona internetowa jest skierowana do pracowników służby zdrowia – lekarzy medycyny.
Campus

Regulamin serwisu internetowego, dostępnego pod adresem:

www.campus.sanofi/pl

(„Regulamin”)

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem serwisu dostępnego pod adresem: www.campus.sanofi/pl („Serwis”) jest Sanofi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie,
  ul. Marcina Kasprzaka 6, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000036286,
  NIP: 8130140525, REGON: 690135895, kapitał zakładowy w wysokości 50.738.386,94  PLN, adres elektroniczny: https://www.sanofi.pl/pl/kontakt  („Administrator”).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności użytkowników Serwisu oraz Administratora.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja całości jego treści.
 4. Regulamin jest dostępny dla użytkowników nieodpłatnie przez cały okres działania Serwisu.
 5. Serwis oraz wszystkie jego elementy (w tym programistyczne, graficzne i inne) oraz nazwa, podlegają ochronie prawnej i korzystanie z nich dozwolone jest wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie lub w stosownych przepisach prawa.
 6. Administrator jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
 7. Administrator świadczy usługi polegające na udostępnieniu użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu oraz zapoznania się i korzystania z opracowanych przez Sanofi materiałów edukacyjnych, materiałów przeznaczonych dla pacjentów oraz materiałów promocyjnych odnoszących się do produktów Administratora („Usługi”).
 8. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją całości treści Regulaminu oraz oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy użytkownikiem Serwisu a Administratorem („Umowa”).
 9. Użytkownik nie powinien korzystać z Serwisu, jeśli nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
 10. Korzystanie z Serwisu jest możliwe albo poprzez założenie konta za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu tj. samodzielnej rejestracji Użytkownika lub bez konieczności samodzielnej rejestracji Użytkownika, w przypadku korzystania przez Użytkownika z indywidualnego linku (deeplinku) otrzymanego na adres e-mail. Kliknięcie przez lekarza w otrzymany deeplink oznacza akceptację Noty prawnej, Polityki prywatności i Regulaminu Serwisu oraz automatycznie aktywuje indywidualne konto Użytkownika bez konieczności samodzielnej rejestracji, na co Użytkownik wyraża zgodę i umożliwia mu jednorazowy dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie. Jednorazowy dostęp oznacza, że lekarz nie może skorzystać ponownie z tego samego deeplinku aby uzyskać dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie. Deeplink każdorazowo otrzymany przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail pozostaje ważny przez okres 20 dni, liczony od dnia przesłania Użytkownikowi danej wiadomości.
 11. Użytkownikiem jest osoba fizyczna dokonująca rejestracji w Serwisie poprzez formularz online dostępny w ramach funkcjonalności tegoż Serwisu lub osoba fizyczna korzystająca z Serwisu poprzez otrzymany deeplink. Użytkownikami mogą być lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza i wpisani do właściwej Izby Lekarskiej.
 12. Serwis dostępny jest na stronie internetowej www.campus.sanofi/pl za pośrednictwem przeglądarki internetowej, pod warunkiem spełniania przez nią wymagań technicznych wskazanych w § 3 Regulaminu.
 13. Administrator Serwisu może umieszczać w Serwisie informacje dotyczące jego działalności.
 14. Jakiekolwiek treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane w szczególności, jako reklama jakichkolwiek produktów leczniczych ani tym bardziej, jako porada medyczna lub forma konsultacji. Dotyczy to także informacji pochodzących z prasy specjalistycznej oraz wypowiedzi specjalistów zamieszczanych w ramach Serwisu.

§ 2

Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługi są udostępniane Użytkownikom 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Administrator Serwisu zastrzega możliwość czasowego ograniczenia dostępu do treści zamieszczonych w ramach Serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora np. ze względu na problemy techniczne.
 2. Świadczenie Usług odbywa się wyłącznie w języku polskim i ma wyłącznie charakter niezobowiązującego wsparcia informacyjnego dla osób wykonujących zawód lekarza.
 3. Rozpoczęcie korzystania z pełni funkcjonalności Serwisu odbywa się po uprzednim założeniu konta Użytkownika, za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie lub po kliknięciu w deeplink i akceptacji postanowień Noty prawnej, Polityki prywatności i Regulaminu Serwisu.
 4. Administrator umożliwia korzystanie z Serwisu poprzez deeplinki wyłącznie lekarzom, którzy zarejestrowali się w bazie kontaktowej spółek Sanofi sp. z o.o., i udzielili zgodę na otrzymywanie na adres e-mail materiałów edukacyjnych oraz informacyjno-marketingowych dedykowanych dla osób wykonujących zawody medyczne.  
 5. Lekarz, o którym mowa w ust. 4 może otrzymywać od spółek Sanofi wiadomości e-mail zawierające deeplinki do materiałów dostępnych w Serwisie. W celu uzyskania dostępu do takiego materiału należy kliknąć w deeplink a następnie zaakceptować Notę prawną, Politykę prywatności i Regulamin Serwisu. Akceptacja wspomnianych dokumentów jest wymagana jedynie w przypadku lekarzy, którzy nie zarejestrowali się wcześniej samodzielnie w Serwisie. Jeżeli lekarz korzystający z deeplinku nie rejestrował się wcześniej w Serwisie poprzez formularz rejestracyjny, do aktywacji jego indywidualnego konta Użytkownika zostaną wykorzystane jego dane osobowe przetwarzane w ramach bazy kontaktowej spółek Sanofi, w szczególności takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr PWZ. Użytkownik może uzyskać dostęp do danych swojego konta w Serwisie po kliknięciu w zakładkę Mój profil. Zakładka Mój profil umożliwia również Użytkownikowi zarejestrowanemu w bazie kontaktowej spółek Sanofi aktualizację jego zgód na formy kontaktu.
 6. Serwis umożliwia lekarzom samodzielną rejestrację w Serwisie za pomocą formularza rejestracyjnego. Lekarze, którzy zarejestrują się w Serwisie mogą w dowolnym momencie korzystać z pełnej bazy materiałów dostępnych w Serwisie po podaniu swojego adresu e-mail i indywidualnego hasła dostępu w formularzu logowania.
 7. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z zarejestrowaniem lekarza w Serwisie. Wysłanie formularza, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga uprzedniej akceptacji postanowień Noty prawnej, Polityki prywatności i Regulaminu Serwisu.
 8. Podanie wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne, aby dana osoba mogła zostać Użytkownikiem, za wyjątkiem sytuacji gdy dostęp do Serwisu jest przyznany poprzez deeplink.
 9. W formularzu rejestracyjnym należy zaakceptować wymagane oświadczenia.
 10. Opcjonalnie Użytkownik może zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym, iż chce zarejestrować się w bazie kontaktowej spółek Sanofi i udzielić zgody na formy takiego kontaktu. Rejestracja w bazie kontaktowej spółek Sanofi i udzielenie zgód w zakresie form tego kontaktu jest całkowicie dobrowolne i nie ma wpływu na samą możliwość rejestracji w Serwisie.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza  rejestracyjnego błędnych danych Użytkownika.
 12. W trakcie rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego, Użytkownik podaje dane niezbędne do utworzenia konta Użytkownika w Serwisie oraz potwierdzenia spełnienia przez Użytkownika wymogów wskazanych w  § 1 ust. 11 Regulaminu, tj.
  1. imię, nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. adres e-mail,
  4. nr PWZ,
  5. ustala swój indywidualny login i hasło dostępu do konta użytkownika.
 13. Jeżeli Użytkownik jest zarejestrowany w bazie kontaktowej spółek Sanofi, możliwa jest uproszczona forma rejestracji, która dla utworzenia indywidualnego konta Użytkownika wymaga jedynie utworzenia hasła do portalu. Pozostałe dane niezbędne do utworzenia konta użytkownika (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, nr PWZ) są weryfikowane na podstawie danych przetwarzanych w ramach bazy kontaktowej spółek Sanofi.
 14. Opcjonalnie Użytkownik może podać w formularzu rejestracyjnym swój numer telefonu kontaktowego oraz zaznaczyć „Obszary terapeutyczne” i „Tematy”, którymi jest zainteresowany.
 15. Użytkownik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym    wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 16. Potwierdzeniem poprawnej rejestracji, a tym samym możliwości korzystania z zasobów Serwisu jest dostęp do indywidualnego konta Użytkownika w serwisie internetowym www.campus.sanofi/pl („Konto”).

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Do właściwego korzystania z Serwisu, niezbędne są:
  1. sprzęt umożliwiający połączenie się z siecią Internet,
  2. dostęp do sieci Internet,
  3. skrzynka pocztowa e-mail, oraz
  4. właściwie skonfigurowane oprogramowanie umożliwiające połączenie się z siecią Internet.
 2. W celu prawidłowego korzystania Usług Serwisu, wymagane jest ponadto zainstalowanie aktualnej przeglądarki internetowej, tj.:
  1. Mozilla Firefox w wersji 57.0 lub wyższej;
  2. Google Chrome w wersji 84.0 lub wyższej  
 3. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji niezbędnych plików cookie. Ustawienie przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała wszystkie pliki cookie może tym samym uniemożliwić korzystanie z usług Serwisu.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników sprzętu lub oprogramowania utrudniającego, destabilizującego lub uniemożliwiającego w całości lub części bezbłędne funkcjonowanie Serwisu lub administrowanie Serwisem. Zabronione jest także podejmowanie innych działań zagrażających lub naruszających prawa lub interesy Administratora Serwisu lub innych Użytkowników.
 5. Administrator Serwisu ostrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą sieci Internet wiąże się z pewnymi zagrożeniami, których całkowite wyeliminowanie jest niemożliwe. Przykładowo chodzi o możliwość narażenia na niechciane, szkodliwe oprogramowanie m.in. typu spyware lub malware, przechwytywanie poufnych danych, piractwo, wykorzystywanie nielegalnego oprogramowania lub czynności związane ze stosowaniem tzw. kryptoanalizy. Administrator Serwisu podejmuje działania w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia powyższych zagrożeń poprzez zabezpieczenia serwerów i Serwisu, jednak nie może zagwarantować, że Serwis i serwery będą od nich wolne.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że rejestrując się w Serwisie mogą nastąpić zachwiania prędkości lub jakości przesyłu danych, które mogą czasowo lub trwale uniemożliwić uczestnictwo po stronie Użytkownika na jego urządzeniu końcowym (komputer, laptop, telefon etc.).
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów dostarczających dostęp do sieci Internet Użytkownika transmisji z serwerów obsługujących Serwis.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do użytkowania na swoim urządzeniu końcowym wyłącznie legalnego oprogramowania i sprzętu oraz nieingerowania w treść Serwisu poprzez wchodzenie w nieuprawnioną interakcję z serwerami/urządzeniami Administratora Serwisu (np. wysyłanie złośliwego oprogramowania, etc.).

§ 4

Linki

 1. Administrator zezwala na umieszczanie na stronach internetowych odesłań (linków) prowadzących do strony głównej Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że treści zamieszczone na tych stronach nie będą naruszać prawa, w tym dóbr osobistych osób trzecich, jak również tajemnicy przedsiębiorstwa, know how, zasad współżycia społecznego czy też dobrych obyczajów.
 2. Administrator nie wyraża zgody na umieszczanie na stronach internetowych odesłań do treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności deep links, frame-links, oraz inline links, mogących w sposób bezprawny naruszyć prawa własności intelektualnej Administratora lub osób trzecich.

§ 5

Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sanofi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 6, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000036286, NIP 8130140525, REGON: 690135895, kapitał zakładowy w wysokości 50.738.386,94  PLN, adres elektroniczny: https://www.sanofi.pl/pl/kontakt.   
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu zostały określone w Polityce prywatności Serwisu dostępnej pod adresem: www.campus.sanofi/pl
 3. Osoba zainteresowana korzystaniem z usług Serwisu powinna zapoznać się z Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu.

§ 6

Polityka plików cookies

 1. Administrator Serwisu oświadcza, iż prawidłowa obsługa Serwisu oraz zapewnienie Użytkownikom bezpieczeństwa w tym zakresie wymaga korzystania z niezbędnych plików cookie. Użytkownik może w każdym czasie dokonać wyboru w zakresie akceptowania lub nie dodatkowych plików cookie (czyli plików cookie innych niż niezbędne do umożliwienia Użytkownikowi bezproblemowego i bezpiecznego korzystania z Usług Serwisu) za pośrednictwem ustawień panelu „Ustawienia plików cookie”, który wyświetla się po wejściu na stronę Serwisu. Link do panelu jest dostępny również w Polityce cookie Serwisu.
 2. Szczegółowe informacje na temat stosowanych w Serwisie plików cookie oraz zasad umieszczania w urządzeniu Użytkownika plików cookie i uzyskiwania do nich dostępu znajdują się w Polityce cookie Serwisu dostępnej pod adresem: www.campus.sanofi/pl.

§ 7

Odpowiedzialność Użytkowników

 1. Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania Regulaminu,
  2. nienaruszania w sposób bezprawny praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych jak i innych praw na dobrach niematerialnych Administratora lub osób trzecich,
  3. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub jakiekolwiek prawa Użytkowników, w szczególności polegających na:
   1. zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody (z wyjątkiem sytuacji, gdy powyższe czynności są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu),
   2. wzywaniu do nienawiści na jakimkolwiek tle,
   3. propagowaniu przemocy lub innych zachowań społecznie nieakceptowalnych, wyrządzających lub wzywających do wyrządzenia jakiejkolwiek szkody lub
   4. nawoływaniu do popełnienia czynu zabronionego,
   5. zachowaniu społecznie niewłaściwym;
  4. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu innych Użytkowników lub Administratorowi Serwisu.

§ 8

Odpowiedzialność Administratora Serwisu

 1. Administrator Serwisu dołoży należytej staranności w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług i bezawaryjnego funkcjonowania Serwisu. Administrator Serwisu nie może jednak zagwarantować, że Serwis będzie działać bez zakłóceń i błędów, a treści będą docierać do Użytkownika w formie bezbłędnej i kompletnej. Administrator Serwisu nie gwarantuje także, że Użytkownicy uzyskają w Serwisie dokładnie takie informacje, jakich oczekują lub potrzebują.
 2. Administrator Serwisu zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator Serwisu uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony. Użytkownicy zostaną każdorazowo powiadomieni o planowanych przez Administratora Serwisu przerwach technicznych i czasie ich trwania.
 3. O przerwach wynikłych z przyczyn niezależnych od Administratora Serwisu lub przez niego nieplanowanych, Administrator Serwisu powiadomi Użytkowników niezwłocznie jak tylko to będzie możliwe, za pomocą dostępnych środków.

§ 9

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Administratorowi, na adres e-mail: multichannel.marketing@sanofi.com.  
 2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej adres mailowy Użytkownika i zwięzłe przedstawienie problemu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji może zwrócić się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, a w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2 powyżej - od daty dokonania odpowiednich uzupełnień przez Użytkownika.
 4. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację przesyłając wiadomość e-mail na adres elektroniczny Użytkownika podany przy zgłaszaniu reklamacji.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, w aktualnej wersji jest nieodpłatnie dostępny pod adresem www.campus.sanofi/pl   w sposób pozwalający na jego odczytanie i utrwalanie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do zmiany zasad oraz czasu funkcjonowania Serwisu.
 3. Po ogłoszeniu przez Administratora zmian w Regulaminie każdy Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny i założył Konto, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik powinien powiadomić Administratora o takiej decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając stosowną wiadomość na adres: multichannel.marketing@sanofi.com . Oświadczenie to powinno dotrzeć do Administratora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Administrator nie otrzyma oświadczenia Użytkownika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 4. Administrator uprawniony jest do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 5. Umowa, o której mowa w § 1 ust. 8 Regulaminu, ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu, jak również złożenia dyspozycji do Administratora dotyczącej zamknięcia Konta danego Użytkownika, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go w Serwisie, w sposób określony w
  § 10 ust. 1 Regulaminu.
 7. W razie gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za sprzeczne z prawem, pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 t.j.).
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.11.2021.

§ 11

Kontakt

Wszelkie pytania bądź wątpliwości dotyczące Regulaminu lub zasad korzystania z Serwisu, Użytkownicy mogą kierować na poniżej wskazany adres e-mail: multichannel.marketing@sanofi.com.