Skip To Main Content
Campus
Campus

Ögat - vid atopisk dermatit

Atopisk dermatit (AD) är en kronisk hudsjukdom med uttalad typ 2-inflammation som drabbar ungefär 3–5 % av vuxna och upp till 20 % av barn globalt.1 AD kan ha ett flertal kliniska manifestationer och allvarlighetsgrader. Allergisk rinit och astma är vanliga komorbiditeter.1 AD är också associerat med olika ögonmanifestationer.2

Dupixent® (dupilumab) är godkänt för behandling av måttlig till svår AD hos patienter från 12 år samt svår AD hos barn från 6 månader till 11 år som är aktuella för systemisk behandling. Dupixent subventioneras för patienter med svår AD som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ.3

Dupixent är associerat med en ökad risk för ögonbiverkningar såsom konjunktivit, blefarit och klåda.3 Anledningen till dessa biverkningar är ännu inte klarlagd.

Ögonmanifestationer vid atopisk dermatit

Atopisk dermatit är associerat med flera sorters ögonmanifestationer såsom konjunktivit, blefarit, ögonlockseksem, glaukom och keratokonus.2

För att förstå om patienten kan ha ögonsymtom rekommenderas följande:3

 • Fråga patienten om ögonbesvär och tidigare ögonmanifestationer såsom allergisk (rino-) konjunktivit.
 • Var vaksam på tecken och symtom såsom rodnad, ögonirritation, vätskning, fotofobi, klåda, smärta, obehagskänsla och minskad synskärpa.
 • Be patienten söka vård om han eller hon noterar ovannämnda symtom.
 • För patienter med ögonsymtom rekommenderas en makroskopisk undersökning avseende konjunktivit, keratit, ögonlockseksem och blefarit.
 • Ögonmanifestationer såsom mild allergisk konjunktivit, blefarit eller ögonlockseksem kan behandlas av dermatolog.

Med tanke på att ögonsymtom ofta förekommer hos patienter med AD kan det finnas det fördelar med att etablera samarbeten mellan oftalmologer och dermatologer.

Handläggning av ögonsjukdom på dermatologkliniken4

Patienter med mild konjunktivit, mild befarit eller ögonlockseksem kan behandlas av dermatolog. (Figur 1 visar atopisk dermatit med blefarit.)

Rekommenderad behandling för:

Konjunktivit
Blefarit
Ögonlockseksem

Smörjande ögondroppar utan konserveringsmedel

Antihistaminer / mastcellsstabiliserare

Lågpotenta kortikosteoriddropppar*

Smörjande ögondroppar utan konserveringsmedel

Antihistaminer / mastcellsstabiliserare

Topikala kalcineurinhämmare**/ topikala kortikosteorider på ögonlocket

Topikala kalcineurinhämmare**/ topikala kortikosteorider på ögonlocket

Mjukgörande kräm

*Ej för patienter med tidigare glaukom, kortikosteoridinducerat förhöjt ögontryck eller relevant virusinfektion.
** Om patienten motsätter sig behandling med kalcineurinhämmare kan oxytetracyklin och polymyxin B användas utan hydrokortison.

Om förbättring har uteblivit efter två veckor, remittera till oftalmolog.

När patienten ska remitteras till oftalmolog4

Följande föranleder remiss till oftalmolog:

 • Måttlig till svår konjunktivit eller blefarit
 • Milda symtom som inte har avtagit efter två veckors behandling
 • Svår allergisk konjunktivit

Tecken och symtom att vara uppmärksam på – varningsflaggor:

 • Immunsuppression
 • Måttlig till svår ögonrodnad (figurer nedan)
 • Pågående virusinfektion med ögonengagemang såsom herpes zoster eller herpes simplex
 • Svår blefarit
 • Försämrad eller ihållande smärta eller obehag i ögat
 • Försämrade eller ihållande ögonsymtom under pågående lokalbehandling
 • Försämrad eller ihållande ljuskänslighet eller synnedsättning

Handläggning av ögonsymtom vid behandling med Dupixent

Dupixent är associerat med ökad risk för ögonmanifestationer. Konjunktivit är vanligast, men även ögonpruritus, blefarit, keratit och ulcerös keratit förekommer.3 Vanligen involveras konjunktivorna och limbus.5 Mekanismerna bakom biverkningarna är i nuläget inte klarlagda.

Innan insättning av Dupixent:

 • Bedöm patientens anamnes för ögonsjukdom.
 • Informera patienten om potentiella biverkningar och symtom att vara uppmärksam på.

Under behandling med Dupixent:

Uppmuntra patienten att använda smörjande ögondroppar utan konserveringsmedel 3–5 gånger om dagen.

 • Om ögonbiverkningar uppkommer under behandling med Dupixent bör de behandlas på samma sätt som andra ögonmanifestationer vid
 • AD (se rekommendationer ovan).
 • Var särskilt uppmärksam på konjunktivit, blefarit och rodnad. Ha en lägre tröskel för att remittera patienter med sådana symtom.
 • Om ögonbiverkningarna inte avtar inom 14 dagar trots standardbehandling bör patienten remitteras till oftalmolog.4

För mer information om ögonmanifestationer vid AD och vid behandling med Dupixent samt om när patienter bör remitteras till oftalmolog, se Management of Ocular Manifestations of Atopic Dermatitis: A Consensus Meeting Using a Modified Delphi Process av Thyssen et al.4

Referenser

 1. Nutten S. Ann Nutr Metab. 2015;66(suppl 1):8–16.
 2. Thyssen JP, et al. J AM Acad Dermatol. 2017;77:280–6.e281.
 3. Dupixent SPC. www.fass.se
 4. Thyssen JP, et al. Acta Derm Venereol. 2020;100(16):adv00264.
 5. Wollenberg A, et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2018;6(5):1778–80.e1.

Broschyren, "Ögat vid atopisk dermatit" som den här sidan baseras på och som kan laddas ner eller beställas, har tagits fram för att underlätta för dermatologer att säkert handlägga ögonkomplikationer hos patienter med AD. Den innehåller information om tecken och symtom på ögonengagemang vid AD, hur patienter behandlas och när patienter bör remitteras till oftalmolog. Den ger också praktisk vägledning kring handläggning av ögonengagemang vid behandling med Dupixent.

Broschyren baseras på resultaten från en arbetsgrupp med danska, svenska, norska och finska dermatologer och oftalmologer. Mötet ordnades av Sanofi och presenteras i artikeln Management of Ocular Manifestations of Atopic Dermatitis: A Consensus Meeting Using a Modified Delphi Process av Thyssen JP, et al.4

Gruppen diskuterade och nådde konsensus kring ett antal uttalanden. Genom en  modifierad Delfi-process nådde gruppen fram till flera rekommendationer kring klinsk handläggning av ögonmanifestationer som associeras med AD eller behandling med Dupixent.4

Broschyren har granskats av professor och överläkare Steffen Heegaard vid  oftalmologenheten vid Rigshospitalet i Köpenhamn.

Relaterad information

Vill du läsa mer om behandling med Dupixent®(dupilumab) för de olika indikationerna, klicka in på Fass.se

MAT-SE-2300833(v1.0)oktober 2023