Skip To Main Content
Campus
Campus

Toujeo (insulin glargin 300E/ml)

Toujeo (insulin glargin 300E/ml) är en vidareutveckling av Lantus® (insulin glargin 100E/ml). Den högre koncentrationen hos Toujeo medför dels lägre injektionsvolym, dels förändrade farmakokinetiska egenskaper jämfört med Lantus.1

På den här sidan kommer du att hitta produktinformation om Toujeo och hur du praktiskt gör vid insättande eller byte till Toujeo.

1. Ref. Becker RHA, Dahmen R, Bergmann K, et al. New Insulin Glargine 300 Units·mL−1 Provides a More Even Activity Profile and Prolonged Glycemic Control at Steady State Compared With Insulin Glargine 100 Units·mL−1. Diabetes Care. 2015;38(4):637-43.

Allmänt om Toujeo

Toujeo är ett modernt basinsulin

  • Toujeo ger längre och jämnare effekt >24 timmar*1,2 jämfört med insulin glargin 100E/ml

  • Toujeo ger mindre svängande blodsocker**jämfört med insulin glargin 100 E/ml

 

Toujeo ingår i läkemedelsförmånen till alla patienter med diabetes typ 1 och till patienter med diabetes typ 2 där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Hur används Toujeo?

Toujeo är ett basinsulin som ska administreras en gång dagligen och kan ges när som helst under dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag. Vid behov kan Toujeo administreras upp till 3 timmar före eller efter den vanliga tiden för dosering. Patienter som glömmer bort att ta en dos bör kontrollera sitt blodsocker och därefter återgå till sitt vanliga doseringsschema med dosering en gång dagligen. Patienterna ska informeras om att inte injicera dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Patienter med typ 1-diabetes mellitus:

Toujeo ska användas en gång dagligen tillsammans med ett måltidsinsulin och kräver individuell dosanpassning.

Patienter med typ 2-diabetes mellitus:

Rekommenderad startdos är 0,2 enheter/kg följt av en individuell dosanpassning.

Vid start eller byte till Toujeo är det viktigt att fortsätta titrera dosen så att patienten når sitt FPG- och HbA1C-mål. Titrering baseras på patientens FPG-värden. Patienten bör mäta sitt fastevärde varje dag. Höj inte dosen oftare än var 3-4 dag.

Hur fungerar Toujeo?

När Toujeo injiceras under huden bildas en subkutan depå. Denna depå är mindre med en halvering av ytan på depån jämfört med Lantus.4 Detta ger en långsammare och mer långvarig utsöndring av Toujeo över hela dygnet.5 Den högre koncentrationen hos Toujeo ger en lägre volym av insulin som injiceras.

De vanligaste biverkningarna

Resultaten från kliniska prövningar visar att förekomsten av bekräftade nattliga hypoglykemier och bekräftade hypoglykemier totalt under dygnet var lägre hos patienter som behandlades med Toujeo jämfört med patienter som behandlades med Lantus®, hos patienter med typ 2-diabetes som behandlades i kombination med tabletter eller måltidsinsulin, bekräftade under hela dygnet från vecka 9 till slutet av studieperioden.1

Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Toujeo ska inte användas för behandling av diabetesketoacidos. Behandling med snabbverkande insulin, som ges intravenöst, rekommenderas vid detta tillstånd.

Vid otillfredsställande blodsockerkontroll eller vid benägenhet för hyper- eller hypoglykemiska episoder måste en kontroll göras av patientens följsamhet till den föreskrivna behandlingsregimen, val av injektionsställen och injektionsteknik samt alla andra relevanta faktorer, innan en dosjustering övervägs.

Patienterna måste instrueras att kontinuerligt växla injektionsställe för att minska risken för lipodystrofi och kutan amyloidos. Det finns en potentiell risk för fördröjd insulinabsorption och försämrad glykemisk kontroll efter insulininjektioner på ställen där dessa reaktioner förekommer. En plötslig ändring av injektionsställe till ett intakt område har visat sig resultera i hypoglykemi. Övervakning av blodsockervärdena rekommenderas efter ändring av injektionsställe. Justering av dosen diabetesläkemedel kan också behövas.

Gravititet och amning

Användning av Toujeo kan övervägas under graviditet, om det är kliniskt motiverat.

För insulin glargin saknas data från kontrollerade kliniska studier av behandling av gravida kvinnor. En stor mängd data på gravida kvinnor (över 1000 graviditeter med ett läkemedel som innehåller insulin glargin 100 E/ml) tyder inte på några specifika negativa effekter av insulin glargin på graviditet och inga specifika missbildningar eller fetal/neonatal toxicitet orsakad av insulin glargin.

Det är av avgörande betydelse att patienter med redan existerande diabetes eller havandeskapsdiabetes upprätthåller en god metabol kontroll under hela graviditeten, för att förhindra komplikationer i samband med hyperglykemi. Insulinbehovet kan minska under den första trimestern och ökar vanligen under den andra och tredje trimestern.

Det är okänt om insulin glargin utsöndras i bröstmjölk. Ingen metabolisk effekt av intaget insulin glargin hos det ammande nyfödda barnet/spädbarnet förväntas eftersom insulin glargin är en peptid som bryts ner till aminosyror i magtarmkanalen. Ammande kvinnor kan behöva ändra insulindosen och dieten.

Hur byter man till Toujeo?

Insulin glargin 100 E/ml och Toujeo är inte bioekvivalenta och inte direkt utbytbara. Byte från insulin glargin 100 E/ml till Toujeo kan göras enhet för enhet, men en högre dos av Toujeo (ungefär 10–18%) kan krävas för att uppnå målintervallet för plasmaglukos. Vid byte från Toujeo till insulin glargin100 E/ml ska dosen minskas (ungefär med 20%) för att minska risken för hypoglykemi. Noggrann kontroll av blodsockret rekommenderas under omställningen och under de närmast påföljande veckorna.

Vid byte från en behandlingsregim med ett medellångverkande eller långverkande insulin till en dosregim med Toujeo, kan en ändring av dosen av basinsulinet krävas och annan samtidig behandling av hyperglykemi behöva anpassas (dos och tidpunkt för tillägg av snabbverkande insuliner eller snabbverkande insulinanaloger eller doseringen av andra läkemedel mot hyperglykemi).

Byte från ett basinsulin, som ges en gång dagligen, till Toujeo en gång dagligen kan göras enhet för enhet baserat på den tidigare dosen basinsulin.

Vid byte från ett basinsulin, som ges två gånger dagligen, till Toujeo som ges en gång dagligen, är den rekommenderade initiala dosen av Toujeo 80% av den totala dagliga dosen av det tidigare basinsulinet.

Referenser

  1. Toujeo produktresumé, www.fass.se
  2. Becker RHA, Dahmen R, Bergmann K, et al. New Insulin Glargine 300 Units·mL−1 Provides a More Even Activity Profile and Prolonged Glycemic Control at Steady State Compared With Insulin Glargine 100 Units·mL−1. Diabetes Care. 2015;38(4):637-43.
  3. Danne T, et al. Poster presented at the 45th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes 2019; October 30–November 02. Boston, US. P240.

*Ref; 1,2. T50%INS-AUC0–36 ( tid till 50 % av arean under kurvan nås mellan 0-36 h) var 2.05 ggr längre, 90% konfidensintervall 1.35–3.03
**Signifikant lägre glukosökning under dygnets sista 4 timmar efter injektion (0,82 mmol/l vs 1,50 mmol/l, p = 0,0192)  

Länk till produktresumé i Fass

Click here to read complete product information

Toujeo is included in the drug benefit for all patients with type 1 diabetes and for patients with type 2 diabetes where other insulin therapy is insufficient to achieve the treatment goal due to repeated hypoglycaemia