Skip To Main Content
Campus
Campus

Praluent (alirokumab)

Alirokumab är en fullt human monoklonal IgG1-antikropp som med hög affinitet och specificitet binder till proproteinkonvertas subtilisin/kexin typ 9 (PCSK9).

Allmänt om Praluent

Praluent (alirokumab) subventioneras för patienter som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har:

  • Diagnostiserad aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom och kvarstående LDL ≥1,8 mmol/l
  • Diagnostiserad heterozygot familjärhyperkolesterolemi och kvarstående LDL ≥2,6 mmol/l]

Hur används Praluent?

Praluent finns i tre doseringsalternativ, vanlig startdos 75 mg subcutant varannan vecka om LDL-svaret är otillräckligt kan dosen höjas 300 mg en gång i månaden eller till den maximala dosen om 150 mg varannan vecka.

Om en dos missas, ska patienten administrera injektionen så fort som möjligt och därefter återuppta behandling enligt ordinarie schema.

Hur fungerar Praluent ?

PCSK9 binder till LDL-receptorer på hepatocyternas yta och och främjar LDL-receptorernas nedbrytning i levern (LDL=lågdensitetslipoprotein). LDL-receptorn är den primära receptorn för cirkulerande LDL. PCSK9-medierad minskning av LDL-receptornivåerna leder därför till högre blodnivåer av LDL kolesterol. Genom att hämma PCSK9:s bindning till LDL-receptorerna så ökar alirokumab antalet tillgängliga LDL-receptorer varigenom LDL-nivåerna sänks.

Vanliga biverkningar

Praluent ger generellt få och milda biverkningar som lokal reaktion på hud vid injektionsstället och övre luftvägsinfektion i andningsorgan. I sällsynta fall ger Praluent en allergisk reaktion på huden med urtikaria.

Lokala reaktioner vid injektionsstället såsom erytem/rodnad, klåda, svullnad och smärta/ ömhet rapporterades hos 6,1 procent av patienter som behandlades med alirokumab jämfört med 4,1 procent i kontrollgruppen (som fick placeboinjektioner).

De flesta reaktioner vid injektionsstället var övergående och av mild intensitet. Andelen behandlingsavbrott på grund av reaktioner vid injektionsstället var jämförbar mellan de två grupperna (0,2 procent i alirokumabgruppen gentemot 0,3 procent i kontrollgruppen).

Allmänna allergiska reaktioner var sällsynta men rapporterades mer frekvent i alirokumabgruppen (8,1 procent av patienterna) än i kontrollgruppen (7,0 procent av patienterna), huvudsakligen beroende på en skillnad i förekomsten av klåda. De observerade fallen av klåda var ändå generellt milda och övergående.

Eftersom alirokumab är ett biologiskt läkemedel förväntas inga farmakokinetiska effekter av alirokumab på andra läkemedel eller effekter på cytokrom P450-enzymer.

För rapportering av biverkan gällande Praluent hänvisar vi till telefonnummer 08-634 50 00.

Försiktighetsåtgärder

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data på användning av Praluent hos gravida kvinnor. Alirokumab är en rekombinant IgG1-antikropp och förmodas därför passera placentabarriären (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter avseende graviditetens fortskridande eller embryo-fetal utveckling. Maternell toxicitet sågs hos råttor, men inte hos apor vid doser som översteg humandos, och ett svagare sekundärt immunsvar vid återexponering för alirokumab observerades hos apors avkomma (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Användning av Praluent rekommenderas inte vid graviditet såvida inte det kliniska tillståndet hos kvinnan kräver behandling med alirokumab.

Amning

Det är inte känt huruvida alirokumab utsöndras i bröstmjölk. Humant immunoglobulin (IgG) utsöndras i bröstmjölk, särskilt i kolostrum, varför Praluent inte rekommenderas till ammande kvinnor under denna period. Under den resterande amningsperioden förväntas exponeringen via bröstmjölk vara låg, men då alirokumabs effekter på ammade spädbarn inte är kända bör ett beslut fattas om att antingen avbryta amningen eller avbryta behandlingen med Praluent under denna period.

Fertilitet

I djurstudier sågs inga biverkningar på surrogatmarkörer för fertilitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Det finns inga data på biverkningar gällande fertilitet hos människor.

Monitorering

Den vanliga startdosen av alirokumab är 75 mg administrerat subkutant varannan vecka. För patienter som kräver större LDL-kolesterolsänkning (>60 %) kan behandlingen påbörjas med 150 mg varannan vecka eller 300 mg var fjärde vecka (en gång i månaden) administrerat subkutant.

Alirokumabdosen kan individualiseras baserat på patientkaraktäristika såsom utgångsvärde för LDL kolesterol, behandlingsmål och svar på behandling. Lipidnivåerna kan utvärderas 4 8 veckor efter insättning eller dostitrering, varefter dosjustering kan ske (upp- eller nedtitrering). Om ytterligare sänkning av LDL kolesterolnivåerna är nödvändig hos patienter som behandlas med 75 mg varannan vecka eller 300 mg var fjärde vecka (en gång i månaden), kan doseringen justeras till maxdosen 150 mg varannan vecka.

Indikationer

Primär hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi

Praluent är indicerat hos vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär samt icke-familjär) eller blandad dyslipidemi, som tillägg till diet:

  • i kombination med en statin, eller statin i kombination med annan lipidsänkande behandling hos patienter som ej når målvärdet för LDL-kolesterol med högsta tolererade statindos eller,
  • ensamt eller i kombination med annan lipidsänkande behandling hos patienter som är statinintoleranta, eller när statinbehandling är kontraindicerad.

Etablerad aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom 

Praluent är indicerat hos vuxna med etablerad aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom för att reducera kardiovaskulär risk genom att sänka nivåerna av LDL-kolesterol, i tillägg till korrigering av andra riskfaktorer:

  • i kombination med maximalt tolererad statindos med eller utan annan lipidsänkande behandling, eller,
  • ensamt eller i kombination med annan lipidsänkande behandling hos patienter som är statinintoleranta, eller där statinbehandling är kontraindicerad.

För studieresultat avseende effekter på LDL-kolesterol, kardiovaskulära händelser och studerade populationer, se avsnitt Farmakodynamik. 

Läs mer om Praluent på Fass.se

Praluent på Fass.se