Skip To Main Content
Campus
Campus

Apidra (insulin glulisin)

Apidra är ett direktverkande måltidsinsulin för patienter med diabetes typ 1 och typ 2.

Här finner du information om Apidras egenskaper och effekt. Det finns även praktisk information om hur man börjar med Apidra, snabbguider och instruktionsfilmer för injektionspennorna, information om injektionsteknik, förvaring, titrering och mycket annat.

Allmän information om Apidra

Apidra är ett kortverkande insulin. Apidra är en direktverkande insulinanalog som ges 0-15 minuter före eller kort efter måltid. Apidra är godkänt och fungerar även för användning i insulinpump.1

Hur fungerar Apidra?

Tillslag och effekt av Apidra, lispro och regularinsulin hos friska överviktiga med BMI 30-40 kg/m2

Hur används Apidra?

Apidra används för behandling av vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med diabetes mellitus där behandling med insulin krävs.

De vanligaste biverkningarna

Hypoglykemi, som vanligen är den mest frekventa biverkan vid insulinterapi, kan uppkomma om insulindosen överskrider insulinbehovet.

Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Övergång till en annan typ av insulin eller ett nytt insulinfabrikat ska ske under strikt medicinskt överseende. Förändringar i styrka, fabrikat (tillverkare), typ (reguljärt, neutral protamin Hagedorn (NPH), lente, långverkande, etc.), ursprung (animaliskt, humant, humana insulinanaloger) och/eller tillverkningsmetod kan leda till att dosen måste ändras. Samtidig peroral antidiabetesbehandling kan behöva justeras.

Graviditet och amning

Det finns inga eller begränsad mängd data (färre än 300 graviditeter) från användningen av insulin glulisin i gravida kvinnor. Förskrivning till gravida kvinnor ska ske med försiktighet. Noggrann kontroll av blodsockervärdena är nödvändig.

Det är av avgörande betydelse att patienter med redan existerande diabetes eller havandeskapsdiabetes upprätthåller en god metabol kontroll under graviditet. Insulinbehovet kan minska under den första trimestern och ökar vanligen under den andra och tredje trimestern. Omedelbart efter förlossningen minskar insulinbehovet snabbt.

Det är inte känt om insulin glulisin går över i bröstmjölk. Generellt sett går insulin inte över i bröstmjölk och absorberas ej efter oral administrering. Ammande kvinnor kan behöva ändra insulindosen och dieten.

Indikation Apidra

För behandling av vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med diabetes mellitus där behandling med insulin krävs.

Apidra Patientinformation

Vill du i samband med förskrivning av Apidra lämna information om produkten till din patient kan du ladda ner den nedan.

Referenser

  1. www.fass.se Apidra Produktresumé

Klicka här för att läsa fullständig produktionfomation