Skip To Main Content
Campus
Campus

Verorab - Vaccin mot rabies

Verorab, Rx, EF, J07BG01. Vaccin mot rabies (inaktiverat), pulver och vätska till injektionsvätska, suspension. Indikation: Verorab är avsett för preexpositionsprofylax och postexpositionsprofylax mot rabies i alla åldersgrupper. Verorab ska användas i enlighet med officiella rekommendationer. Den rekommenderade dosen är 0,5 ml färdigberett vaccin intramuskulärt (i.m.) (preexposition eller postexposition) eller 0,1 ml färdigberett vaccin intradermalt (i.d.) (endast postexposition). Varningsföreskrifter och begränsningar: Injicera inte vaccinet intravaskulärt. Se till att nålen inte tränger in i ett blodkärl. När vaccinet ges till personer med känd immunbrist, på grund av en immunsuppressiv sjukdom eller en samtidig immunsuppressiv behandling (inklusive kortikosteroider), ska blodprover tas 2 till 4 veckor efter vaccinationen för att säkerställa att ett skyddande immuniserande svar erhölls. För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Verorab tillhandahålls av Sanofi AB. Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för översyn av produktresumén: 2023-07-25.

MAT-SE-2100542-06-11/2023