Skip To Main Content
Campus
Campus

Dupixent® (dupilumab) för Astma

Översikt

Dupixent 200mg och 300mg, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta och förfylld injektionspenna. Rx, (F), D11AH05.

Dupixent innehåller den aktiva substansen dupilumab.

Det används i kombination med andra medel för att behandla vuxna och ungdomar i åldern 12 år och äldre med svår astma vars sjukdom inte kontrolleras tillräckligt med högdos inhalerade kortikosteroider samt en ytterligare underhållsbehandling.

Dupixent är en rekombinant monoklonal human IgG4-antikropp som hämmar interleukin-4- och interleukin-13-signalering. Dupilumab hämmar IL-4-signalering via typ I-receptorn (IL-4Rα/γc) samt både IL-4- och IL-13-signalering genom typ II-receptorn (IL-4Rα/IL-13Rα).

IL-4 och IL-13 är viktiga signalämnen inom typ 2-inflammatoriska tillstånd såsom atopisk dermatit, astma och kronisk rinosinuit med näspolyper. Dupixent blockerar signalvägen för IL-4/IL-13, vilket minskar många markörer för typ 2-inflammation.

Hur används Dupixent® (dupilumab)?

 • Dupixent finns både som en förfylld spruta och  förfylld penna i doserna 200mg och  300 mg 
 • Dupixent ges som en subkutan injektion
 • För vuxna och ungdomar 12 år och äldre med svår astma som tar orala kortikosteroider eller som har svår astma och måttlig till svår atopisk dermatit är den rekommenderade dosen Dupixent en startdos på 600 mg (2 injektioner om 300 mg ), och därefter 300 mg en gång varannan vecka genom subkutan injektion
 • För alla andra vuxna och ungdomar 12 år och äldre med svår astma är den rekommenderade dosen Dupixent en startdos på 400 mg (2 injektioner om 200 mg), sedan 200 mg varannan vecka därefter

Överväganden vid administrering av injektionen:

 • injektionen tas i låret eller buken, med undantag för området 5 cm runt naveln. Man kan också injicera i överarmen om injektionen ges av annan än patienten själv
 • injicera inte i öm eller skadad hud eller nära ärrvävnad
 • de två injektionerna av startdosen ges efter varandra på olika injektionsställen
 • det är bra att byta injektionsställes för varje injektion
 • många patienter tar sina injektioner själva, efter att ha fått instruktioner och träning av sjukvårdspersonal

Hur fungerar Dupixent® (dupilumab)?

 • Dupixent är en rekombinant monoklonal human IgG4- antikropp som hämmar interleukin-4- och interleukin-13-signalering. Dupilumab hämmar IL-4-signalering via typ I-receptorn (IL-4Rα/γc) samt både IL-4- och IL-13-signalering genom typ II-receptorn (IL-4Rα/IL-13Rα).
 • IL-4 och IL-13 är viktiga signalämnen inom typ 2-inflammoriska tillstånd såsom atopisk dermatit, astma och kronisk rinosinuit med näspolyper. Dupixent blockerar signalvägen för IL-4/IL-13, vilket minskar många markörer för typ 2-inflammation.
 • Dupixent används i kombination med andra astmaläkemedel

Vanligaste biverkningarna

Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder

 • En förfylld penna eller spruta med Dupixent innehåller dupilumab, argininhydroklorid, histidin, polysorbat 80 (E433), natriumacetat, isättika (E260), sackaros, vatten för injektionsvätskor
 • Om patienten är allergisk mot någon av ingredienserna i Dupixent eller har en aktiv allvarlig infektion, ska Dupixent inte användas.
 • Dupixent ska inte användas för att behandla akuta astmasymtom, akuta astmaattacker, akut spasm i bronkialmuskelväggen eller en långvarig astmaattack där bronkodilatatorer är ineffektiva
 • Var försiktig när du behandlar en patient med Dupixent
  • som har en systemisk överkänslighetsreaktion; sluta omedelbart med Dupixent
  • med en befintlig tarmmaskinfektion; det måste behandlas innan du använder Dupixent
  • som tar astmamedicin och får en inflammation i blodkärlen eller lungorna på grund av en ökning av en viss typ av vita blodkärl (eosinofili)
  • om patienten ska vaccineras; gör detta före behandling med Dupixent
  • som samtidigt använder systemiska kortikosteroider; kan minska sin steroiddos när klinisk förbättring med dupilumab har inträffat. Minskningen av steroiddosen bör ske gradvis 
  • med nya eller förvärrade ögonsymtom

Graviditet och amning

Graviditet

Det finns begränsat med data från användning av Dupixent hos gravida kvinnor. Djurstudier indikerar inte några direkta eller indirekta skadliga effekter avseende reproduktiv toxicitet. Dupilumab ska användas under graviditet endast om den potentiella nyttan överväger  de potentiella riskerna för fostret.

Amning

Det är okänt om Dupixent utsöndras i bröstmjölk eller absorberas systemiskt efter intag. Ett beslut angående avslutande av amning eller dupilumab-behandling måste tas med hänsyn till nyttan med amning för barnet jämfört med nyttan med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Djurstudier visade ingen försämring av fertiliteten.

Monitoring

Ingen monitorering av organtoxicitet behövs för behandling med Dupixent.

Läs mer om Dupixent på Fass.se

Dupixent på Fass.se