Skip To Main Content
Campus
Campus

Insulin lispro Sanofi (insulin lispro)

Insulin lispro Sanofi (100 E/ml) är ett måltidsinsulin med prissubvention tillgänglig för förskrivning. Insulin lispro Sanofi är en biosimilar till Humalog. Insulin lispro Sanofi har marknadens lägsta pris, 15 till 20% lägre pris än Humalog beroende på förpackning.1

På den här sidan kommer du att hitta produktinformation om Insulin lispro Sanofi och hur du praktiskt gör vid insättande eller byte till Insulin lispro Sanofi.

Allmän information om Insulin lispro Sanofi

Insulin lispro Sanofi är en biosimilar till Humalog.

  • 15 till 20 % lägre pris än Humalog beroende på förpackning1

  • Insulin lispro Sanofi finns i den förfyllda injektionspennan SoloStar, cylinderampull och injektionsflaska

 

Baserat på försäljning av mest använda förpackning, IQVIA sell in data

Hur används Insulin lispro Sanofi?

Insulinbehovet är olika för olika individer och påverkas av en rad faktorer. Insulin lispro Sanofi administreras genom subkutan injektion eller kontinuerligt subkutant via infusionspump men kan också ges intramuskulärt, vilket dock ej rekommenderas. Om det anses nödvändigt kan Insulin lispro Sanofi också administreras intravenöst, t ex för att kontrollera blodsockernivån vid ketoacidos, akut sjukdom eller under intra- och postoperativa perioder.

Subkutan administrering ska ges i lår, skinkor eller buk. Injektionsstället ska alterneras så att samma injektionsställe inte används mer än ca 1 gång per månad.2

Insulin lispro sanofi

Insulin people diagram

Hur fungerar Insulin lispro Sanofi?

Insulin lispro Sanofi är en snabbverkande insulinanalog. Insulin lispro har en snabbt insättande effekt (ca 15 minuter) och kan därför ges närmare måltid (inom 0 till 15 minuter) jämfört med reguljärt insulin (30 till 45 minuter före måltid). Insulin lispro har snabbare insättande effekt och kortare duration (2 till 5 timmar) än reguljärt insulin.3

De vanligaste biverkningarna

Hypoglykemi är den vanligaste biverkan av insulinbehandling som en diabetespatient kan drabbas av. Allvarlig hypoglykemi kan leda till medvetslöshet och i sällsynta fall vara fatal. Ingen specifik frekvens har angivits för hypoglykemi, eftersom hypoglykemi är en följd av insulindosen såväl som av andra faktorer som t ex diet och motion.1

Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder

Överkänslighet mot insulin lispro eller mot något hjälpämne.

Hypoglykemi eller hyperglykemi De tidiga varningssymtomen på hypoglykemi kan bli annorlunda eller mindre uttalade om man haft diabetes under lång tid, vid intensifierad insulinbehandling, vid diabetogen nervsjukdom eller vid behandling med läkemedel såsom betablockerare.

Några patienter, som fått hypoglykemi efter övergång från insulin av animalt ursprung till humaninsulin, har rapporterat att de tidiga varningssymtomen på hypoglykemi var mindre uttalade eller annorlunda än de som de fått efter injektion med sitt tidigare insulin. Hypoglykemi eller hyperglykemi som ej åtgärdas kan leda till medvetslöshet, koma eller dödsfall.

Övergång till annan typ eller tillverkare av insulin eller varumärke ska göras under noggrann läkarkontroll.

Patienterna måste instrueras att kontinuerligt växla injektionsställe för att minska risken för lipodystrofi och kutan amyloidos.

Gravititet och amning

Graviditet

Data från ett stort antal exponerade graviditeter tyder inte på någon skadlig effekt av insulin lispro på graviditet eller fosters/nyfödds hälsa.

Det är väsentligt att upprätthålla bra kontroll hos insulinbehandlade patienter (insulinberoende eller graviditetsdiabetes) under graviditet. Insulinbehovet avtar vanligtvis under första trimestern och ökar under andra och tredje trimestrarna. Patienter med diabetes ska informeras om att de ska rådgöra med sin läkare om de är gravida eller planerar graviditet. Noggrann glukoskontroll samt allmän hälsa är viktigt under graviditet.

Amning

Patienter som ammar kan komma att behöva justering av insulindos och/eller diet.

Hur byter man till Insulin lispro Sanofi?

Doseringen av Insulin lispro Sanofi är individuell och fastställs med hänsyn till patientens behov. Det bör normalt användas i kombination med medellång- eller långverkande insulin.

Terapeutiska indikationer Insulin lispro Sanofi

Behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas (stabila glukosnivåer). Insulin lispro Sanofi ges även för initial stabilisering av diabetes mellitus.

Efter subkutan injektion absorberas Insulin lispro Sanofi betydligt snabbare än humant insulin vilket innebär att det kan ges i omedelbar anslutning till måltid.3

Referenser

  1. www.tlv.se (AUP, Apotekets utpris), 1 sep 2020.
  2. Insulin lispro Sanofi bipacksedel
  3. Insulin lispro Sanofi produktresumé, www.fass.se

Klicka här för att läsa fullständig produktionfomation för Insulin lispro Sanofi. Läs fullständig produktinformation för Apidra här.