Skip To Main Content
Campus
Campus

Lantus (insulin glargin 100E/ml)

Här finner du information om Lantus (insulin glargin 100E/ml) egenskaper och effekt. Det finns även praktisk information om hur man börjar med Lantus, snabbguider och instruktionsfilmer för injektionspennorna, information om injektionsteknik, förvaring, titrering och mycket annat.

Allmän information om Lantus

Lantus (insulin glargin 100E/ml) är ett basinsulin med effekt i upp till 24 timmar. Lantus är ett långverkande basinsulin för patienter med diabetes typ 1 och diabetes typ 2.

Lantus behöver bara tas en gång om dagen, vid en tidpunkt som passar patienten själv, dock samma tid varje dag.1

Hur används Lantus?

Lantus - en gång om dagen

Lantus har effekt i upp till 24 timmar och det innebär att patienter med diabetes bara behöver ta basinsulinet Lantus en gång om dagen. Patienten kan själv välja när han/hon skall ta sin dos Lantus, bara man tar det samma tidpunkt varje dag.1 Detta kan ge en ökad frihet och förbättrad livskvalitet för patienter med diabetes.2

I hemsjukvården kan detta innebära en stor praktisk och ekonomisk fördel för vårdpersonalen. Det går att anpassa tidpunkten för injektionen av Lantus efter vårdens/patientens behov istället för att anpassa allt utifrån insulinets egenskaper.

Hur du börjar med Lantus

Rekommenderad startdos är 10 enheter Lantus en gång om dagen, men individuella behov styr

Det är viktigt att titrera upp dosen:

*Intial dos = Rekommenderat 10 E men individuella behov styr.

Dosen Lantus som krävs för att nå uppsatt HbA1C-mål kan variera kraftigt mellan olika patienter.

Det är viktigt att titrera upp dosen tills målet är uppnått. Diagrammet visar hur Lantus kan användas vid effektiv upptitrering.4

Patienten bör mäta sitt fastevärde varje dag. Vid tre fastevärden över 5,6 mmol/l ökas dosen med 2 enheter.

Så här byter man från NPH-insultin till Lantus

Vid endos NPH blir startdosen Lantus densamma som tidigare NPH-dos när man byter. Exempel:
1 x 40 enheter NPH = 1 x 40 enheter Lantus

Vid tvådos NPH blir startdosen Lantus 20-30% lägre än den tidigare totala dygnsdosen av NPH. Exempel:
2 x 20 enheter NPH (totalt 40 enheter)
Minska totaldosen med 20-30% och ge endos.
Startdos Lantus 1 x 28-32 enheter
Individuell titrering till önskat behandlingsmål.

Så här byter man från Mixinsulin till Lantus

Räkna ut hur många enheter av mixdosen som utgörs av basinsulin Starta med 80% av uträknad basinsulindos i endos Lantus. Resterande insulin ges som måltidsinsulin om behov finns Titrera sedan upp dosen Lantus. Exempel:
Patient med 20 + 20 enheter mixinsulin 30/70
Basinsulindos = 70% av 40 enheter = 28 enheter basinsulin
80% av basinsulindosen på 28 enheter = 22 enheter Lantus
Patienten som står på totalt 40 enheter mixinsulin 30/70 ska vid byte börja med 22 enheter Lantus.

Titrera sedan upp dosen Lantus till önskat behandlingsmål.

Hur fungerar Lantus?

Färre hypoglykemier eller lägre HbA1C

Det finns ett samband mellan HbA1C och antalet hypoglykemier. En metaanalys visar att risken för allvarlig hypoglykemi vid diabetes typ 2 är 54 % lägre med Lantus jämfört med NPH-insulin (p<0,05) i en population med personer med typ 2 diabetes.3

Denna egenskap gör att patienter som står på NPH-insulin teoretiskt skulle kunna komma ned 2 procentenheter i HbA1C utan ökad risk för hypoglykemi vid byte till Lantus.

De vanligaste biverkningarna

Hypoglykemi (mycket vanlig), som vanligen är den mest frekventa biverkan vid insulinterapi, kan uppkomma om insulindosen överskrider behovet.

I allmänhet är säkerhetsprofilen för barn och ungdomar (≤ 18 år) likartad med den säkerhetsprofil man ser hos vuxna.Biverkningar som rapporterats efter att läkemedlet godkänts för försäljning omfattar fler reaktioner på injektionsstället (smärta och reaktion på injektionsstället) och hudreaktioner (utslag, urtikaria) hos barn och ungdomar (≤ 18 år) jämfört med vuxna. Säkerhetsdata från kliniska studier finns inte tillgängliga för barn yngre än 2 år.

Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Lantus ska ej användas för behandling av diabetesketoacidos. Behandling med vanligt snabbverkande insulin, som ges intravenöst, rekommenderas vid detta tillstånd.

Vid otillfredsställande blodsockerkontroll eller vid benägenhet för hyper- eller hypoglykemiska episoder måste en kontroll av patientens efterlevnad av den föreskrivna behandlingsregimen, val av injektionsställen och injektionsteknik och alla andra relevanta faktorer göras innan en dosjustering övervägs.

Gravititet och amning

För insulin glargin saknas data från kontrollerade kliniska studier av behandling av gravida kvinnor. En stor mängd data på gravida kvinnor (över 1000 graviditeter) tyder inte på några specifika negativa effekter av insulin glargin på graviditet, inga specifika missbildningar och inte heller på fetal/neonatal toxicitet orsakad av insulin glargin. Data från djur tyder inte på någon reproduktionstoxicitet.

Användning av Lantus kan övervägas under graviditet, om det är kliniskt motiverat.

Det är av avgörande betydelse att patienter med redan existerande diabetes eller havandeskapsdiabetes upprätthåller en god metabol kontroll under graviditet för att förhindra komplikationer i samband med hyperglykemi.

Det är okänt om insulin glargin utsöndras i bröstmjölk. Ingen metabolisk effekt av intaget insulin glargin hos det ammande nyfödda barnet/spädbarnet förväntas eftersom insulin glargin är en peptid som bryts ner till aminosyror i magtarmkanalen. Ammande kvinnor kan behöva ändra insulindosen och dieten.

 

Klicka här för att läsa fullständig produktionfomation

Referenser

  1. www.fass.se Lantus Produktresumé
  2. Ashwell et al, Diabetes Care 2008;31(6):1112-7
  3. Mullins et al. Clinical Therapeutics 2007;29:1607-1619 (DCCT)
  4. Davies M et al. Diabetes Care 2005;28:1282-1288