Skip To Main Content
Campus
Campus

Triaxis - Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta

Triaxis® Rx, EF, J07AJ52. Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (acellulärt, komponent), adsorberat, med reducerat antigeninnehåll, injektionsvätska, suspension i förfylld spruta.
Indikation: aktiv immunisering mot stelkramp (tetanus), difteri och kikhosta (pertussis) hos personer från 4 års ålder som en booster efter primär immunisering samt passivt skydd mot kikhosta (pertussis) hos spädbarn, när barnets moder fått vaccinet under graviditeten. Engångsinjektion om 0,5 ml. Triaxis ska användas enligt officiella rekommendationer. Varningsföreskrifter och begränsningar: Får inte administreras via intravaskulär eller intradermal injektion. För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Triaxis tillhandahålls av Sanofi AB. Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för översyn av produktresumén: 2023-05-05.

MAT-SE-2100542-06-11/2023