Skip To Main Content
Campus
Campus

Insulin aspart Sanofi (insulin aspart)

Insulin aspart Sanofi (100 E/ml) är en biosimilar till NovoRapid som inte kräver doskonvertering och finns tillgänglig i den förfyllda injektionspennan SoloStar och cylinderampull.

På den här sidan kommer du att hitta produktinformation om Insulin aspart Sanofi och hur du praktiskt gör vid insättande eller byte till Insulin aspart Sanofi.

Allmänt om Insulin aspart Sanofi

Insulin aspart Sanofi är en biosimilar till NovoRapid.

  • Insulin aspart Sanofi har 25 % lägre pris jämfört med NovoRapid® (beroende på förpackning) 1,2, 3

  • Insulin aspart Sanofi finns i den förfyllda injektionspennan SoloStar, cylinderampull och injektionsflaska

Hur används Insulin aspart Sanofi?

För byte till Insulin aspart Sanofi från NovoRapis är doseringen 1:1

  • Ingen doskonvertering krävs1

​​​​​​​​​​​​​​

Hur fungerar Insulin aspart Sanofi?

Likvärdig effekt jämfört med NovoRapid1

Insulin aspart Sanofi är en snabbverkande insulinanalog. Vid injektion i bukväggen sätter effekten in inom 10–20 minuter och är kraftigast 1–3 timmar efter injektionen. Verkningstiden är 3–5 timmar och varierar baserat på dos, injektionsställe, blodflöde, temperatur och fysisk aktivitetsnivå.1

De vanligaste biverkningarna

De biverkningar som observerats hos patienter som använder insulin aspart beror huvudsakligen på insulinets farmakologiska effekt.

Den vanligaste rapporterade biverkningen under behandling är hypoglykemi. Frekvensen hypoglykemi varierar med patientpopulation, doseringsregim och nivå av glykemisk kontroll. 1

Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Patienterna måste instrueras att kontinuerligt växla injektionsställe för att minska risken för lipodystrofi och kutan amyloidos. Det finns en potentiell risk för fördröjd insulinabsorption och försämrad glykemisk kontroll efter insulininjektioner på ställen där dessa reaktioner förekommer. En plötslig ändring av injektionsställe till ett intakt område har visat sig resultera i hypoglykemi. Övervakning av blodsockervärdena rekommenderas efter ändring av injektionsställe. Justering av dosen diabetesläkemedel kan också behövas.

Otillräcklig dosering eller avbruten behandling kan, speciellt vid typ 1-diabetes, leda till hyperglykemi och diabetisk ketoacidos.

En överhoppad måltid eller en oplanerad större fysisk ansträngning kan leda till hypoglykemi.

Gravititet och amning

Insulin aspart Sanofi (insulin aspart) kan användas under graviditet. Data från två randomiserade kontrollerade kliniska prövningar (322 respektive 27 exponerade graviditeter) visar inga negativa effekter av insulin aspart på graviditet eller på hälsan hos fostret/nyfödda barnet jämfört med humant insulin (se avsnitt 5.1).

Intensifierad blodglukoskontroll och övervakning av gravida kvinnor med diabetes (typ 1-diabetes, typ 2-diabetes eller graviditetsdiabetes) rekommenderas under hela graviditeten och när graviditet planeras. Insulinbehovet minskar i regel under den första trimestern och ökar därefter under den andra och tredje trimestern. Efter förlossningen återgår insulinbehovet i normalfallet snabbt till nivån före graviditeten.

Det finns inga begränsningar för behandling med Insulin aspart Sanofi under amning. Moderns insulinbehandling medför ingen risk för barnet. Dosen Insulin aspart Sanofi kan dock behöva justeras.

Det är okänt om insulin glargin utsöndras i bröstmjölk. Ingen metabolisk effekt av intaget insulin glargin hos det ammande nyfödda barnet/spädbarnet förväntas eftersom insulin glargin är en peptid som bryts ner till aminosyror i magtarmkanalen. Ammande kvinnor kan behöva ändra insulindosen och dieten.

Hur byter man till Insulin aspart Sanofi?

För byte till Insulin aspart Sanofi från NovoRapid är doseringen 1:1

Doseringen av Insulin aspart Sanofi är individuell och fastställs med hänsyn till patientens behov. Det bör normalt användas i kombination med medellång- eller långverkande insulin.

Terapeutiska indikationer Insulin aspart Sanofi

Behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas (stabila glukosnivåer). Insulin aspart Sanofi ges även för initial stabilisering av diabetes mellitus.

Efter subkutan injektion absorberas Insulin aspart Sanofi betydligt snabbare än humant insulin vilket innebär att det kan ges i omedelbar anslutning till måltid.

Referenser

  1. Insulin aspart Sanofi produktresumé, www.fass.se
  2. www.tlv.se (AUP, Apotekets utpris), 1 sep 2020.
  3. Kapitza C, et al. Diabetes Technol Ther. 2020;22(4):278_84.

Minimitext

Insulin aspart Sanofi® (insulin aspart), injektionsvätska, lösning 100 enheter/ml. Rx, F, A10AB05, Indikation: Insulin aspart Sanofi är indicerat för behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder. Förpackningar: Insulin aspart Sanofi SoloStar 5x3 ml, cylinderampull 5x3 ml, injektionsflaska. För ytterligare information och prisuppgift, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Insulin aspart Sanofi tillhandahålls av Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén; april 2021. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information, se www.fass.se.