Skip To Main Content
Campus
Campus

Kevzara® (sarilumab)

Kevzara i kombination med metotrexat (MTX) är indicerat för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter som inte haft tillräcklig effekt av eller som inte tolererat en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Kevzara kan ges som monoterapi i fall där MTX inte tolereras eller när behandling med MTX inte är lämpligt.

Allmänt om Kevzara

Kevzara är en IL-6 hämmare som är godkänd för behandling av reumatoid artrit.

 • Dosering varannan vecka
 • Två styrkor
 • Två veckors hållbarhet i rumstemperatur

Kevzara är en human monoklonal antikropp som binder till lösliga och membranbundna interleukin-6-receptorer (sIL-6R och mIL6R) och hämmar därmed interleukin-6 (IL-6) mediared signalering. IL-6 är involverat i en rad proinflammatoriska processer som bidrar till tecken och symtom på reumatoid artrit.

Kevzara i kombination med metotrexat (MTX) är indicerat för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna patienter som inte haft tillräcklig effekt av eller som inte tolererat en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Kevzara kan ges som monoterapi i fall där MTX inte tolereras eller när behandling med MTX inte är lämpligt.

Administrering

 • Hela innehållet (1,14 ml) i den förfyllda injektionspennan ska ges som en subkutan injektion. Injektionsställena (buk, lår och överarm) ska alterneras för varje injektion. Kevzara ska inte injiceras där huden är öm, skadad, har blåmärken eller ärr.

  Kevzara kan ges av patienten själv eller av patientens vårdgivare. Patienten och/eller vårdgivaren ska före användning få tillbörlig undervisning i hur injektionen med Kevzara ska förberedas och administreras.

Referenser

 1. Kevzara produktresumé nov 2022, fass.se
 2. Choy E. Rheum Dis Clin North Am 2004;30:405-15
 3. Choy E. Rheumatology 2012;51:v3–11
 4. McInnes IB, Schett G. N Engl JMed 2011;365:2205–19
 5. Srirangan S, Choy EH. Ther Adv Musculoskel Dis 2010;2:247–56