Skip To Main Content
Campus
Campus

Sarclisa® (isatuximab)

Öka möjligheterna för dina patienter vid behandling av recidiverande och refraktärt multipelt myelom.

Sarclisa® är en monoklonal antikropp för behandling av recidiverande och refraktärt multipelt myelom. 

Sarclisa binder till en specifik epitop på CD38-receptorn som uttrycks på de maligna myelomcellerna. Sarclisa verkar genom flertalet mekanismer så som programmerad celldöd (apoptos) och immunomodulerande aktivitet.

Allmänt om Sarclisa (isatuximab)

Sarclisa® (isatuximab) är indicerat:

 • I kombination med pomalidomid och dexametason, för behandling av vuxna patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom, som tidigare har genomgått minst två behandlingar, där tidigare behandling inkluderat lenalidomid och en proteasomhämmare och med uppvisad sjukdomsprogression vid senaste behandlingen, och
 • I kombination med karfilzomib och dexametason, för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som genomgått minst en tidigare behandling.

Dosering och administrering

 • Rekommenderad dosering av Sarclisa är 10 mg/kg kroppsvikt och ges som en intravenös infusion i kombination med pomalidomid och dexametason eller i kombination med karfilzomib och dexametason
 • Sarclisa ges i behandlingscykel om 28 dagar. Vid första cykeln ges Sarclisa en gång i veckan. Från och med andra behandlingscykeln ges Sarclisa varannan vecka.
 • Behandlingen pågår tills sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet uppstår.
 • Infusionstiden för Sarclisa är vid första behandlingstillfället timmar och 20 minuter. I frånvaro av infusionsreaktioner kan tiden minskas till 1 timme och 53 minuter vid andra infusionstillfället och till 75 minuter vid tredje och efterföljande tillfällen

Verkningsmekanism

Sarclisa binder till en specifik epitop på CD38-receptorn, vilket ger multimodala effekter. Sarclisa verkar genom att:

 • hämma den enzymatiska aktiviteten hos CD38 ektoenzym
 • inducera celldöd hos myelomcellerna genom antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (ADCC) antikroppsberoende cellulär fagocytos (ADCP) och komplementberoende cytotoxicitet (CDC)1.
 • förstärka immucellsfunktionen genom aktivering av NK-celler och minskning av immunsuppressorer
 • framkalla apoptos, utan behov av dimerisering

De vanligaste biverkningarna

De vanligaste biverkningarna (≥ 20 %) för Sarclisa är neutropeni, infusionsrelaterade reaktioner, pneumoni, övre luftvägsinfektion, bronkit, hypertoni, diarré, dyspné, trötthet, insomnia och ryggsmärta.

Allvarliga biverkningar inträffade hos 61,8 % av patienterna som fick Isa-Pd. De vanligaste allvarliga biverkningarna var pneumoni (25,7 %) och febril neutropeni (6,6 %).

Allvarliga biverkningar inträffade hos 59,3 % av patienterna som fick Isa-Kd. Den vanligaste allvarliga biverkningen var pneumoni (21,5 %).

Kontraindikationer, varningar och försiktighet

 • Sarclisa ska administreras av hälso- och sjukvårdspersonal i en miljö där utrustning för återupplivning är tillgänglig
 • Sarclisa är kontraindicerat för patienter med Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
 • Infusionsrelaterade reaktioner, oftast lätta till måttliga, kan uppstå vid behandling med Sarclisa. För att infusionsrelaterade reaktioner ska patienten premedicineras med paracetamol, difenhydramin eller motsvarande; dexametason ska användas både som premedicinering och anti-myelom behandling. Tät uppföljning av vitala tecken ska göras under hela Sarclisa-infusionen. Vid behov ska Sarclisa-infusionen avbrytas och erforderlig symtomatisk behandling ges.

Referenser

 1. Sarclisa Produktresumé 06/2021, fass.se

Läs mer om Sarclisa på Fass.se