Skip To Main Content
Campus
Campus

Praluent – Klinisk översikt

Fas 3-studier

Sammanfattning av fem kliniska studier på Praluent

Fyra genomförda kliniska studier på Praluent som bland annat visar att:

 • Som tillägg till högintensiv statinbehandling, ledde behandling med Praluent till en signifikant reduktion av kardiovaskulära händelser och död
 • >75 procent av patienterna nådde LDL-målvärdet med Praluent 75 mg (75 mg är därmed ofta tillräckligt).
  (Combo I-studien)
 • Reproducerbar och bibehållen sänkning av LDL-kolesterol uppnåddes i upp till 52 veckor.
  (Combo I-studien)
 • I en grupp med högre initialt LDL-värde (varav 18 procent HeFH) nådde 79 % LDL-värden under 1,8 mmol/l.
  (Long term-studien)
 • 75 procent av Praluent-patienterna hade nått sitt målvärde för LDL-kolesterol vid 24 veckor.
  (FHI och FH II-studien)
 • Praluent 300 mg var fjärde vecka sänker LDL ca 60 % hos statinbehandlade patienter samt ca 50 % hos icke statinbehandlade patienter jämfört med placebo (Choice I-studien).

Choice I

Praluent (alirokumab) 300 mg var fjärde vecka eller 75 mg varannan vecka jämfört med Placebo 22

Studiedesign

 • En dubbelblind, placebokontrollerad, 48 veckor lång multicenterstudie
 • 540 patienter på högsta tolererade statindos, med eller utan annan lipidmodifierande behandling
 • 71,6 % med hög eller mycket hög kardiovaskulär risk och med LDL överstigande riktlinjebaserade behandlingsmål
 • Patienterna fick antingen 300 mg var fjärde vecka, 75 mg varannan vecka eller placebo som tillägg till befintlig lipidmodifierande behandling
 • Dosjustering i alirokumabgruppen till 150 mg varannan vecka skedde vid vecka 12 hos patienter med LDL-kolesterol ≥1,81 mmol/l eller ≥2.59 mmol/l, beroende på kardiovaskulär risknivå eller hos patienter där en lägst 30 % reducering av utgångs‑LDL-kolesterol inte observerats

Resultat

För statinbehandlade patienter:

 • Vid vecka 24 var genomsnittlig procentuell förändring från utgångs‑LDL-kolesterol (ITT‑analys) med alirokumab 300 mg var fjärde vecka/150 mg varannan vecka -58,8 % jämfört med -0,1 % för placebo.
 • Hos patienter som behandlades mer än 12 veckor justerades dosen till 150 mg varannan vecka hos 56 (19,3 %) av 290 patienter i behandlingsgruppen med alirokumab 300 mg var fjärde vecka.

För icke statinbehandlade patienter: 

 • Vid vecka 24 var genomsnittlig procentuell förändring från utgångs-LDL (ITT-analys) med alirokumab 300 mg var fjärde vecka/150 mg varannan vecka -52,7 % jämfört med -0,3 % för placebo.
 • Hos patienter som behandlades mer än 12 veckor justerades dosen till 150 mg varannan vecka hos 19 (14,7 %) av 129 patienter i behandlingsgruppen med alirokumab 300 mg var fjärde vecka.

I båda kohortstudierna var skillnaden jämfört mot placebo statistiskt signifikant vid vecka 24 för alla lipidparametrar förutom Apo A-1 i subgruppen med statinbehandlade patienter.

Odyssey Outcomes-studien

Studiedesign:

 • En dubbelblind, placebokontrollerad multicenter studie
 • utvärdera långtidseffekt och säkerhet vid PRALUENT-behandling hos patienter som haft ett akut koronart syndrom
 • 2-5 års dubbelblind behandlingsperiod
 • 2,6 månaders mediantid från AKS till randomisering
 • ~19,000 patienter inkluderades
 • 2,8 års medianuppföljning (~34 % av patienterna följdes i minst 3 år)

Primärt effektmått (tid till första händelse)

 • MACE definierat som:
  • koronar hjärtdöd, icke-fatal hjärtinfarkt, ischemisk stroke, instabil angina (som kräver sjukhusvård och med med positiv koronarangiografi)

Sekundära effektmått

 • Koronara händelser (koronar hjärtdöd, icke-fatal hjärtinfarkt, instabil angina som kräver sjukhusvård och med med positiv koronarangiografi), koronar revaskularisering)
  Allvarliga koronara händelser (koronar hjärtdöd, icke-fatal hjärtinfarkt)
 • Alla kardiovaskulära händelser (kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt, instabil angina som kräver sjukhusvård och med med positiv koronarangiografi), koronar revaskularisering, icke-fatal ischemisk stroke)
 • Totalmortalitet, icke-fatal hjärtinfarkt, icke-fatal ischemisk stroke
 • Koronar hjärtdöd
 • Kardiovaskulär död
 • Totalmortalitet

*med positiv koronarangiografi

Praluent, som tillägg till högintensiv statinbehandling, visar konsekventa och positiva resultat för alla sammansatta effektmått

† Instabil angina som kräver sjukhusvård med positiv koronarangiografi.

‡ Koronara händelser definierade som: koronar hjärtdöd, icke-fatal hjärtinfarkt, instabil angina†, koronar revaskularisering

§ Allvarliga koronara händelser: koronar hjärtdöd, icke-fatal hjärtinfarkt

|| Alla kardiovaskulära händelser enligt följande: kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt, instabil angina†, koronar revaskularisering, icke-fatal ischemisk stroke

Combo I-studien

Praluent (alirokumab) 75 mg (upptitrering) jämfört med Placebo19.

Studiedesign:

 • En dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie
 • 316 patienter med HeFH som stod på högsta tolererade statindosen, med eller utan annan lipidmodifierande behandling (LMT), och som behövde en ytterligare sänkning av LDL-kolesterolet
 • Patienterna fick antingen Praluent 75 mg varannan vecka eller placebo som tillägg till högsta tolererade statindos, med eller utan annan LMT
 • Kriteriebaserad upptitrering vecka 12 till 150 mg varannan vecka för patienter som inte hade nått sitt i förväg fastställda mål för LDL-kolesterol vecka åtta.

Effektresultat i kombination med högsta tolererade statindos

Det primära effektmåttet vecka 24:

 • -44 procent genomsnittlig förändring av LDL-kolesterol från utgångsvärdet med Praluent 75 mg/150 mg varannan vecka, jämfört med -2 procent med placebo† (P-värde: <0,0001)

Vecka 12 (före upptitrering), var medelvärdet för förändringen av LDL-kolesterol från utgångsvärdet -45 procent med Praluent 75 mg varannan vecka jämfört med +1 procent för placebo. 83 procent av patienterna nådde ett LDL-mål <1,8 mmol/l och behövde inte upptitrering vid vecka 12.

 • Totalt hade 84 procent av patienterna klinisk aterosklerossjukdom
 • Medelvärde för LDL-kolesterol vid baslinjen var 2,64 mmol/l
 • Medelålder: 63 år (intervall 39-87)
 • 34 procent kvinnor

Long term-studien

Praluent (alirokumab) 150 mg jämfört med Placebo19.

Studiedesign:

 • En dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie
 • 2 341 patienter med HeFH* och/eller aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom som stod på högsta tolererade statindosen, med eller utan annan lipidmodifierande behandling (LMT), och som behövde en ytterligare sänkning av LDL-kolesterolet
 • Patienterna fick antingen Praluent 150 mg varannan vecka eller placebo som tillägg till högsta tolererade statindos, med eller utan annan LMT

Effektresultat i kombination med högsta tolererade statindos

Det primära effektmåttet vecka 24:

 • -58 procent genomsnittlig förändring av LDL-kolesterol från utgångsvärdet med Praluent 150 mg varannan vecka, jämfört med +1 procent med placebo† (P-värde: <0,0001)
 • -58 procent genomsnittlig behandlingsskillnad jämfört med placebo med procentuell förändring av LDL-kolesterol från utgångsvärdet (95 procent CI: -61 procent, -56 procent, P-värde: <0,0001)

Vecka 12 var medelvärdet för förändringen av LDL-kolesterol från utgångsvärdet -61 procent med Praluent 150 mg varannan vecka jämfört med +1 procent för placebo.

 • Totalt var 69 procent av patienterna icke-FH-patienter med klinisk aterosklerossjukdom och 18 procent hade HeFH*
 • Medelvärde för LDL-kolesterol vid baslinjen 3,15 mmol/l
 • Medelålder: 61 år (intervall 18-89)
 • 38 procent kvinnor

FH I och FH II-studien

Praluent (alirokumab) jämfört med placebo hos patienter med HeFH19.

Studiedesign

 • Två dubbelblinda, placebokontrollerade multicenterstudier
 • 735 patienter med HeFH* som stod på högsta tolererade statindos, med eller utan annan lipidmodifierande behandling (LMT), och som behövde en ytterligare sänkning av LDL-kolesterolet
 • Patienterna fick antingen Praluent 75 mg varannan vecka eller placebo som tillägg till högsta tolererade statindos, med eller utan annan LMT
 • Kriteriebaserad upptitrering vecka 12 till 150 mg varannan vecka för patienter som inte hade nått sitt i förväg fastställda mål för LDL-kolesterol vecka 8

Poolade effektresultat i kombination med högsta tolererade statindos

Det primära effektmåttet vecka 24:

 • -47 procent genomsnittlig förändring av LDL-kolesterol från utgångsvärdet med Praluent 75 mg/150 mg varannan vecka, jämfört med +7 procent med placebo† (P-värde: <0,0001)
 • -54 procent genomsnittlig behandlingsskillnad jämfört med placebo i procentuell förändring av LDL-kolesterol från utgångsvärdet (95 procent): -59 procent, -50 procent, P-värde: <0,0001)

Vecka 12 (före upptitrering) var medelvärdet för förändringen av LDL-kolesterol från baslinjen -43 procent med Praluent 75 mg varannan vecka jämfört med +5 procent för placebo.

 • 42 procent av patienterna upptitrerades till 150 mg vecka 12

Den LDL-kolesterolsänkande effekten kvarstod till vecka 52:

 • Totalt hade 45 procent av patienterna med HeFH* också klinisk ASCVD
 • Medelvärde för LDL-kolesterol vid baslinjen: 3,65 mmol/l
 • Medelålder: 52 år (intervall 20-87)
 • 45 procent kvinnor

†maximalt tolererad statinbehandling med eller utan ezetimib eller placebo.

* Diagnosen HeFH ställdes antingen genom gentypning eller baserat på kliniska kriterier ("definitiv FH" med användning av antingen Simon Broome- eller WHO/Dutch Lipid Network-kriterierna).

† Instabil angina som kräver sjukhusvård med positiv koronarangiografi.

‡ Koronara händelser definierade som: koronar hjärtdöd, icke-fatal hjärtinfarkt, instabil angina†, koronar revaskularisering

§ Allvarliga koronara händelser: koronar hjärtdöd, icke-fatal hjärtinfarkt

|| Alla kardiovaskulära händelser enligt följande: kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt, instabil angina†, koronar revaskularisering, icke-fatal ischemisk stroke